Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Плоският данък дразни пет от осемте

Още в пър­вия кръг на раз­го­во­ри­те с ГЕРБ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­с­т­во Сто­лет­ни­ца­та със стар­чес­ка спри­ха­вост ре­а­ги­ра бър­зо са­мо на те­ма по­до­хо­ден да­нък: “Плос­ки­ят да­нък да се мах­не, ис­ка­ме прог­ре­си­вен!”

За­що ви е то­ва? Не сти­га, че ре­ал­но раз­бих­те плос­ка­та схе­ма, ка­то въ­ве­дох­те връ­ща­не на да­нъ­ка на най-бед­ни­те през след­ва­ща­та го­ди­на, и по то­зи на­чин ги ос­во­бо­дих­те от бре­ме­то, но след ка­то ве­че е “пре­не­се­но” през го­ди­на­та. И се­га как­во - ще се връ­ща пла­те­ни­ят да­нък на хо­ра с до­хо­ди до 340 лв., а те­зи, ко­и­то по­лу­ча­ват 341 лв., нет­но ще взи­мат по-мал­ко от ра­бо­те­щи­те на ми­ни­му­ма. И ни­кой от БСП и ДПС в тях­на­та буй­на, но крат­ка лю­бов­на аван­тю­ра не нап­ра­ви прос­та­та смет­ка, че за да мо­же хо­ра­та с нис­ки до­хо­ди, ко­и­то не пол­з­ват да­нъч­но­то об­лек­че­ние в края на ме­се­ца нет­но да имат в пор­т­фей­ла си кол­ко­то те­зи, на ко­и­то дър­жа­ва­та ще им връ­ща да­нъ­ка, зап­ла­та­та им тряб­ва да е по­не 378 ле­ва. От дру­га стра­на, те­зи око­ло 150 млн., спес­те­ни на со­ци­ал­нос­ла­би­те ра­бо­те­щи на мак­ро­рав­ни­ще, до­го­ди­на ще се от­чи­тат ка­то бю­дже­тен де­фи­цит.

Не сти­га, че со­ци­а­лис­ти­те се уп­ла­ши­ха да пре­мах­нат да­нъ­ка вър­ху лих­ви­те на бан­ко­ви­те де­по­зи­ти, въ­ве­ден от Дян­ков, ами пус­на­ха тай коз­ме­ти­ка на рег­ре­сив­но­то му на­ма­ля­ва­не от го­ди­на на го­ди­на. Не раз­б­ра­ха до­ри, че да­нъч­но­то бре­ме се пре­на­ся вър­ху сред­ния и дреб­ния биз­нес, ко­и­то са гръб­на­кът на мо­дер­ни­те ико­но­ми­ки и об­щес­т­ва. Или за про­ле­та­ри­а­та ва­жи са­мо кла­со­ви­ят за­кон?

ГЕРБ ня­ма да от­с­тъ­пи от де­ся­тъ­ка. Ня­ма да има и ре­а­лен на­тиск за то­ва - ДПС и Ре­фор­ма­то­ри­те са на съ­що­то мне­ние.

“Ка­те­го­рич­на съм, че са­мо чрез за­паз­ва­не на плос­кия да­нък хо­ра­та, ко­и­то са ин­вес­ти­ра­ли в се­бе си и имат по-ви­со­ко об­ра­зо­ва­ние, ще бъ­дат спра­вед­ли­во об­ла­га­ни с 10% да­нък, за­що­то зас­лу­же­но тряб­ва да по­лу­ча­ват по­ве­че па­ри за тру­да си”, ар­гу­мен­ти­ра се Мен­да Сто­я­но­ва. “Не мо­же то­зи, кой­то по­лу­ча­ва 1000 лв. зап­ла­та, за­що­то знае и мо­же по­ве­че, да но­си на гър­ба си дру­ги, ко­и­то ня­мат ка­чес­т­ва. Плос­ки­ят да­нък поз­во­ля­ва на хо­ра­та, ко­и­то ра­бо­тят на две-три мес­та, съ­що да бъ­дат об­ла­га­ни спра­вед­ли­во”, ка­за още тя. Спо­ред нея плос­ки­ят да­нък мо­же да се при­е­ме и ка­то сти­мул за ос­та­на­ли­те, ко­и­то ис­кат да бъ­дат ак­тив­ни в тър­се­не­то на ра­бо­та и по­ви­ша­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та и об­ра­зо­ва­ни­е­то си.

Прог­ре­сив­но­то об­ла­га­не на БСП е ан­тик­ри­зис­на мяр­ка в опи­та за вът­реш­но­пар­тий­но еди­не­ние. За не­го се нас­то­я­ва, за да мо­же при лип­са на об­лик да се гри­мас­ни­чи, за да се стег­нат ре­ди­ци­те и со­ци­а­лис­ти­те да се раз­г­ра­ни­чат от ДПС и Ре­фор­ма­то­ри­те.

“Ата­ка” съ­що ис­ка от­мя­на на “ан­ти­на­род­ния” пло­сък да­нък, но от нея ед­ва ли ве­че не­що ще за­ви­си.

Пър­ва­но­во­то АБВ пък  пред­ла­га не­що съв­сем аб­сур­д­но - плос­ки­ят да­нък да се пре­мах­не, да има не­об­ла­га­ем ми­ни­мум - и хо­ра, ко­и­то по­лу­ча­ват нап­ри­мер тру­до­во въз­наг­раж­де­ние до 400 лв., да бъ­дат ос­во­бо­де­ни от да­нъ­ци.

На пат­ри­о­ти­те, чи­е­то мне­ние съв­сем не е без зна­че­ние, съ­що им пре­чи плос­кост­та.

Плос­ки мис­ли за прог­ре­сив­на ска­ла. За­що сте тол­ко­ва убе­де­ни, че плос­ки­ят да­нък не е спра­вед­лив, дру­га­ри! На­ли то­зи, кой­то по­лу­ча­ва 300 лв., пла­ща 30, а то­зи, ко­и­то по­лу­чи 3 млн. - 300 хи­ля­ди? Да не го­во­рим за лес­но­то му ад­ми­нис­т­ри­ра­не и от­там - за по-ви­со­ка­та съ­би­ра­е­мост.

Или прос­то до­каз­ва­те съ­щи­на­та си, мно­го точ­но оп­ре­де­ле­на от Мар­га­рет Та­чър: “Проб­ле­ми­те на со­ци­а­лис­ти­те за­поч­ват, ко­га­то свър­шат па­ри­те - на дру­ги­те” ...

Facebook logo
Бъдете с нас и във