Банкеръ Weekly

данъци 2019

Плати си данъка, продай колата си!

Край на отстъпката от 50% за основно жилище

 

Преди дни Министерството на финансите публикува  за обсъждане проектопромените в данъчните закони за 2019 година.  Преди това беше променен Законът за ДДС, сега се предлагат с  допълнения в преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното облагане. Тези причудливости във формата обаче бледнеят пред съдържанието...

От догодина се променя концепцията за определяне на данъка върху превозните средства - за леките автомобили и за товарните автомобили с технически допустима максимална маса, не по-голяма  от 3.5 тона. Данъкът ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.  Имущественият отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният - екологичната категория, т.е. замърсяването, което причинява.

Имущественият компонент ще се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Ще има шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност.

Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един - до 55 kW, а  се включват и два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. По този начин се запазва принципът за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили.  Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като има промяна спрямо действащите към сегашния момент коефициенти.

Предложението, с което се прецизират коефициентите, цели  създаването на финансов инструмент, с който да се  стимулира  извеждането на по-старите  автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, тъй като тези по-стари от 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка  и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии, пишат вносителите в мотивите си.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като "Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6"). Екокомпонентът осигурява облекчение за собственици на автомобили, съответстващи на екологични стандарти "Евро 4" и по-високи - и утежнение за тези, чиито коли са под "Евро 4".

Отпада облекчението за автомобили с действащо катализаторно устройство - и поради факта, че с това се спекулира. Отпада и лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса, не повече от 3.5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория, равна на или по-висока от категория "Евро 4", независимо от мощността им.

Предложена е промяна на данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", така че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона.

Данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 процента.

Предложена е промяна и за  облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3.5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон същата ще се изчислява на всеки започнати 750 килограма.

Продажбата на кола от догодина вече ще е възможна  само след платен данък. В проекта се предлага при сделка с автомобил нотариусите да извършват проверка дали са платени всички дължими данъци върху МПС-то. Това ще става чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината при посредничеството на информационната система на МВР. Сега те не са задължени с такава проверка. 

Ако такава автоматизирана проверка не може да се осъществи, продавачът ще трябва да предостави издаден или заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство.

Предлага се в седемдневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или МПС  нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху тях, както и да предоставят допълнителна информация за размера на заплатения данък и за основата, върху която е определен. 

Всъщност дясното уж управление в момента забива една лява тесла по отношение на имотните данъци.  Сега за имот, който е основно жилище, се дължи местен данък с 50 на сто намаление. Промените предвиждат  данъчното облекчение за основно жилище да отпадне и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища, когато е декларирано повече от едно жилище  като основно. Отпада и ползваното досега облекчение за основно жилище при таксата за битови отпадъци, което се изразяваше в освобождаване от плащане на първата и втората й компонента - такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци и депо.

Предлага се при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания да отпадне задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение. За избягване на злоупотреби, свързани с облекчения режим на ползване на тези данъчни преференции, е предвидено възстановяване на частта от данъка и от двете страни, съответстваща на размера на ползваното облекчение. 

Предложено е прецизиращо допълнение относно лицата, които подават коригираща годишна данъчна декларация и условието за липса на задължения при ползване на данъчни облекчения, което следва да се прилага и в тези случаи - спрямо новата декларация с цел еднакво данъчно третиране и стимулиране на доброволното погасяване на задълженията.

Голямата атракция в данъчните промени е, че  изчезват  стотинките от годишната данъчна декларация. Целта е дължимият данък за довнасяне по годишната данъчна декларация да се внася без стотинки, а само в левове. Закръглянето е нагоре, ето защо от това ще се облагодетелства само хазната.

Сега закръгляването към всеки пълен лев се прави след приспаданията за авансово удържан и внесен през годината данък. Според вносителите това се обезсмисля в случаите, когато от така формираната сума се правят и други намаления (например ползване на 5% отстъпка или на данъчно облекчение за безкасови плащания), след които отново може да се стигне до довнасяне на стотинки. Посочената промяна се предвижда да се прилага и при деклариране на доходите за 2018 година.

Самоосигуряващите се лица ще подават годишната данъчна декларация, както и всички други справки и декларации само по електронен път. В момента подаването на декларацията за дължими данъци е регламентирано само за предприятията - платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци.  

Също така е предложено справката за изплатени доходи по чл.73, ал.1 да се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, по електронен път, което към момента е регламентирано само за изплатени през данъчната година доходи на повече от пет физически лица.

Към тази група предложения се отнася  още едно, което е свързано с  подаваната информация от работодателите, изплатили доходи от трудови правоотношения на лица, които са местни за друга държава членка на ЕС, да се осъществява също само по електронен път.

Предложенията за преминаване към електронно подаване на справки и декларации по ЗДДФЛ е мотивирано от големия брой лица, които вече подават своите декларации и справки само по електронен път, и цели ограничаване на грешките, несъответствията и корекциите.

 

 

 

Накратко

* Министерството на финансите предлага да отпадне корекцията на данъчната оценка на имота за подобрения към обектите - луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и др. Промяната цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не се прилагат и не могат да бъдат характеристика на даден имот.

* Парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, ще имат окончателен данък, предвиждат промени в Закона за облагане на доходите.Това означава, че 10% ще бъдат удържани в момента на изплащане на парите. Сега такива приходи се обявяват при подаване на годишната данъчна декларация.

* Създава се правна възможност за ползване на облекченията и от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител, което се среща най-вече при прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания. Целта е да се даде възможност и на семействата с по-ниски доходи да прилагат пълния размер на облекчението. Посочените промени се предвижда да се прилагат и за 2018 година.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във