Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЗТОЧИ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ ПРИ БНБ

След страстните дни в началото на юни, когато овърнайт-депозитите се котираха по 20% на годишна база, тази седмица паричният пазар отвори при ниво от 1.7 процента. Оборотът остана нисък и не успя да достигне 60 млн. лева. Дилърите разчитаха на наличните общо близо 500 млн. лв. по сметките на банките си в БНБ. Едноседмичните срокове се търгуваха при 2.8%, а едномесечните - при 3.3 процента. В края на периода авоарите на банките в Централната банка се стопиха до по-малко от 400 млн. лева. Основна причина за това отново бяха данъчните отчисления на юридическите лица. Плащането на ДДС, на данък печалба и на общинските данъци източи както сметките на фирмите, така и на търговските банки в БНБ. Среднодневните обороти на междубанковия паричен пазар се повишиха до 100 млн. лева. Овърнайт-сделките можеха да се договорят в широкия диапазон от 3.3 до 6.3%, в зависимост от сумите и контрагентите. Това е характерно за нервен и небалансиран пазар, когато цената на левовия ресурс се определя единствено от това, колко голяма е необходимостта от привличането на средства за дилърите, за да могат да посрещнат междубанковите плащания. Най-търсените - едноседмичните депозитни сделки, се сключваха при 4.5 процента. На 10 юни, по поръчка на Министерството на финансите, БНБ проведе аукцион за продажба на тригодишни ДЦК от отворен тип. Лихвите ще се изплащат на всеки шест месеца при купон от 6.5% на годишна база. Датата на емисията е 13 март и тогава се продадоха първите 25 млн. лв. номинална стойност от нея. Достигнатата при тази продажба средна доходност беше 5.9 процента. Сега бяха предложени останалите 25 млн. лв., с което емисията й бе пласирана изцяло. Първичните дилъри и техните клиенти подадоха поръчки за участие за 44.15 млн. лв., а средната доходност достигна 5.83 процента. На 17 юни Централната банка ще проведе аукцион за продажба на десетгодишни съкровищни облигации. Върху техния номинал ще се начисляват лихви от 7.5% на годишна база. Изплащането им ще става на всеки шест месеца. Емисията е от отворен тип, като първите 15 млн. лв. номинал се пласираха на 17 април при средна доходност от 7.77 процента. Седмица по-късно Министерството на финансите продаде още 25 млн. лв. номинал, но вече при 7.97 процента. На вторичния пазар на ДЦК последната седемгодишна емисия с падеж през май 2009 г. може да се договори при 6.95 процента. Ценни книжа с остатъчен срок от около пет години се търсят при 6.5 процента. Инвеститорите са готови да се сдобият с четиригодишни книжа при доходност от 6.2 процента. Инвестиция в едногодишни сконтови ДЦК може да се направи при 5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във