Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ увеличава приходите от банкови операции

Активите на ТБ "Първа инвестиционна банка" АД - София (5F4) са нараснали с 539 млн. лв. през миналата година и вече са на стойност 7.446 млрд. лв., става ясно от публикувания счетоводен отчет на кредитната институция за четвърто тримесечие на 2013-а. Това е резултат основно на ръста на привлечените средства от други клиенти за периода (с 373 млн. лв.), емитирането на хибриден дълг (от 78 млн. лв.), както и от печалбата за годината от 26 млн. лева.

Нетната печалба на ПИБ за миналата година възлиза на 25.858 млн. лв., което означава, че тя е с 10.6% по-ниска спрямо положителния финансов резултат за 20102-а. Общите приходи от банкови операции в края на годината възлизат на 258.632 млн. лв., отчитат от банката. Това представлява увеличение с 12.1% на годишна база, което се дължи главно на ръст при нетния лихвен доход (162.334 млн. лв.) и нетния доход от такси и комисионни (85.437 млн. лв.).

За същия период административните разходи на банката са намалели със 7.017 млн. лв. спрямо края на 2012-а.

Към края на декември миналата година общият брой на клоновете и офисите, в които работи ПИБ, са 151. В съответствие с програмата за оптимизиране на дейността банката е закрила три офиса и е открила два в София - "Бизнес парк" и "Парадайз Център".

Банката притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Тя е и лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

На 10 октомври ПИБ публикува съобщение за покупката на 100% от акциите с право на глас на "МКБ Юнионбанк" ЕАД. Договорът за вливане е вписан в Търговския регистър през декември и е одобрен от Комисията за финансов надзор, тъй като акциите на ПИБ се търгуват на "БФБ-София". Плановете са новозакупената банка да бъде интегрирана в рамките на шест до дванадесет месеца.

От днес е в сила търговото предложение от Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, с което те изкупуват по 2.43 лв. всяка една акция на останалите акционерите в "Първа инвестиционна банка" АД. Срокът за приемане на тази оферта е 28 дни.

Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев ще използват налични средства, в т.ч. привлечени средства.

Двамата банкери отправиха търговото предложение след като общият им дял достигна 85% от капитала на банката. На 9 януари тази година двамата закупиха по 14 920 000 акции и към тази дата всеки от тях държи по 46 750 000 броя, или общо 93 500 000 акции.

Така че обект на търговото предложение са останалите 16 342 474 обикновени безналични поименни свободно-прехвърляеми книжа с номинал по 1 лв., представляващи 14.86% от капитала на кредитната институция. Някои от членовете на мениджмънта притежават акции от дружеството. Васил Христов има 21 676 броя, Мая Ойфалош - е с 2350 дяла. Димитър Костов и Светослав Молдовански нямат акции от "Първа инвестиционна банка".

Facebook logo
Бъдете с нас и във