Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ ще капитализира цялата си печалба от 2021 година

Мениджърите на „Първа инвестиционна банка” АД предлагат цялата нетна печалба на дружеството за 2021 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение. И няма да се изплаща дивидент. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 юни.

Решението за разпределението на нетната печалба ще се вземе след приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на банката, както и на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021-а.

През миналата година нетната печалба нараства до 100.08 млн. лв. спрямо 38.88 млн. лв. година по-рано. Според отчета на дружеството те са в резултат от по-високите оперативни приходи от дейността и развитието на кредитните политики, както и от оптимизирането на административните разходи.

В дневния ред на събранието е и точка за освобождаване от отговорност за дейността им през миналата година на членовете на Надзорния съвет - Евгени Луканов – председател, Мая Георгиева – заместник-председател, Радка Минева, Йордан Скорчев и Юрки Коскело, както и на Управителния съвет – Никола Бакалов – главен изпълнителен директор (CEO) и председател на УС, Светозар Попов – главен директор Риск (CRO) и изпълнителен директор, Чавдар Златев – главен директор Корпоративно банкиране (CCBO) и Изпълнителен директор, Ралица Богоева – главен директор Банкиране на дребно (CRBO) и изпълнителен директор, Янко Караколев – главен финансов директор (CFO) и Надя Кошинска –Директор на дирекция „Банкиране на МСП“.

Общото събрание ще гласува и промяна на адреса на управление на „Първа инвестиционна банка“ АД. Проектът за решение предвижда той да се промени от район „Изгрев“, бул. Драган Цанков No 37 в София, на район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 111 П. От банката съобщиха за в. "Банкеръ", че служителите от всички административни офиси в София ще бъдат преместени в новата централа на "Първа инвестиционна банка".

Предлагат се също промени в Устава на „Първа инвестиционна банка”. Предлага се член 17 ал.5 да се измени, като придобие следната редакция: „В продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на изменението на този Устав съгласно решение на общото събрание на акционерите от 16 юни 2022 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Банката до достигане на общ номинален размер от 210 000 000 лева чрез издаване на нови акции. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да определи и взема решение относно всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване, включително, но не само, да определи емисионна стойност на акциите, избор на инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство".

В момента капиталът на ПИБ е в размер на 149 084 800 лева, разпределен в същия брой акции всяка с по 1 лев. Най-големите акционери в дружеството са Цеко Тодоров Минев и Ивайло Димитров Мутафчиев - всеки от тях с по 31.36% от капитала. „Българска банка за развитие“ АД притежава 18.35%, а Valea Foundation - 7.87% от акциите с право на глас. Останалите книжа или 11.06% от капитала на банката са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори, които притежават акции, търгувани свободно на "Българската фондова борса" (free-float).

Facebook logo
Бъдете с нас и във