Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ ще финансира стартиращи предприятия с 15 млн. лв. от Фонда на фондовете

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа договори с Първа инвестиционна банка (ПИБ), Микрофонд и СиС Кредит - избраните посредници за изпълнение на финансов инструмент "Микрокредитиране със споделен риск".  

ПИБ ще управлява публичен ресурс в размер на 15 млн. лв., като банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 4 825 000 лв. частен капитал.  По този начин общата сума, която ще достигне до крайните получатели под формата на микрокредити се очаква да е в размер на 19,30 млн. лв.

На микрофинансиращата институция Микрофонд, ФнФ предоставя за управление 3 млн. лв., като се очаква чрез допълнителния частен ресурс, общата сума насочена към крайните получатели да достигне 3,23 млн. лв. 

СиС Кредит, която също е активна в микрокредитирането, ще управлява 2.5 млн. лв., като чрез частно съфинансиране ще осигури на кредитополучателите общо 2,84 млн. лв.

По този начин общите средства, включващи публичния и частния ресурс, които се насочват към пазара са в размер на 25,4 млн. лв. С тях се очаква 850 стартиращи и социални предприятия да получат нисколихвено кредитиране.

Микрофонд и СиС Кредит вече изпълняват инструмент за микрокредитиране със споделен риск, след като през 2017 г. бяха избрани за финансови посредници на същата инициатива. В резултат на подписаните договори по първата проведена процедура, до момента са финансирани близо 100 проекта, на обща стойност над 1,5 млн. лв.

Средствата, които Фонд на фондовете предоставя, са при нулева лихва, а финансовите посредници прилагат пазарна лихва върху частното съфинансиране. По този начин крайните получатели ще заплащат среднопретеглена лихва, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни кредити.

Размерът на микрокредитите е от 5 000 лв. до 48 895 лв., като заемите могат да са със срок на погасяване до 10 години идо 2 години гратисен период за главницата по кредита.

Целта на инструмента е подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи(безработни над 6 месеца, младежи до 29 години вкл. и хора с увреждания) и на социални предприятия.

Чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ще се подпомагат дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във