Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ продължава с въвеждането и изпреварващото развитие на дигиталните услуги

ПИБ продължава да се развива като универсална банка с акцент върху банкирането на дребно и услугите за малкия и среден бизнес, отбеляза Неделчо Неделчев главен изпълнителен директор (CEO) и председател на Управителния съвет

През изминалата година групата на "Първа инвестиционна банка" отчете повишаващи се финансови резултати и устойчиво развитие, като печалбата след данъци нараства до 171.55 млн. лв. спрямо 92 24 млн. лв. година по-рано, става ясно от числата в консолидирания счетоводен отчет на кредитната институция. Зад това  увеличение стоят по-високите други приходи от дейността, в т.ч. от продажба на активи, резултат от целенасочените действия на банката за намаляване на нелихвоносните активи и по-нататъшно оптимизиране на балансовите позиции.

В резултат приходите от продажба на активи за годината възлизат на 81.09 млн. лв. при 10.64 млн. лв. за 2017-а. В тази сума се включват реализираната в края на годината сделка по отдаване на финансов лизинг на значителна част от терена на бившия металургичен комбинат "Кремиковци" на международен инвеститор - дъщерно дружество на Soravia Real Estate Developers GmbH, част от австрийската икономическа група Soravia.

Fibank подобрява и пазарната си позиция през годината, като се нарежда на пето място по нетна печалба сред банките в страната на неконсолидирана основа (през 2017-а бе шеста). Съответно и пазарният дял на ПИБ се увеличава до 9.33% спрямо само 7.28% през 2017 година.

Банката осъществяваше дейността си съобразно външната среда и потребностите от финансиране. В крайна сметка общите приходи от банкови операции са на стойност 391.33 млн. лв. като падат под 400 милиона на годишна база. Намалението при нетния доход от такси и комисиони и другите оперативни приходи е отчасти компенсирано от ръст при нетния лихвен доход, генериран в среда на продължаващи ниски лихвени равнища.

Тенденцията при ПИБ от последните години при разходите за лихви се запазва, като те се понижават до 63.96 млн. лв. в резултат основно на намаление при разходите за депозити от клиенти.

През миналата година общият размер на активите на групата на "Първа инвестиционна банка" нараства със 7.5% до 9.58 млрд. лева. Динамиката отразява развитието на кредитните услуги, с акцент в областта на банкирането на дребно и малките и средни предприятия съобразно плановете на банката, редуциране на придобитите активи и повишаването на привлечения ресурс. Fibank запазва водещите си позиции сред банките в страната, като се нарежда на четвърто място по активи (през 2017-а бе на трето), с пазарен дял от 8.82% на неконсолидирана основа (за 2017 г. контролираше 8.84% от пазара).

През 2018 г. кредитният портфейл на групата на "Първа инвестиционна банка" преди обезценка нараства с 12.2% до 6.46 млрд. лева. Ръст има при всички бизнес линии, включително при кредитите в банкирането на дребно, микрокредитирането и малките и средни предприятия.

Привлечените средства от клиенти също се увеличават и достигат 8.34 млрд. лв. и остават основния източник за финансиране на групата.

Към декември 2018 г. членовете на Надзорния съвет на банката притежават общо 377 106 броя акции на "Първа инвестиционна банка", а членовете на Управителния съвет държат общо 1107 броя акции на банката, която управляват. Никой от тях не притежава над 1% от капитала.

Основни акционери в "Първа инвестиционна банка" остават Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които контролират по 42,5% от книжата с право на глас. Останалите 15% от акционерния капитал на банката са собственост на други акционери, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" АД (free-float). Към края на миналата година общият брой на акционерите на ПИБ е над 1900, които включват както физически лица, така и юридически лица, включително институционални инвеститори.

"Първа инвестиционна банка" АД има единадесет дъщерни дружества към края на декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във