Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПИБ продаде необслужвани кредити в размер на 538 млн. лева

Управителният съвет на "Първа инвестиционна банка" е взел решение да увеличи общия номинален размер от 110 000 000 лв. на 150 000 000 лева чрез пласиране на акции на борсата.

Ръководството на ПИБ пояснява, че капиталът на банката ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени поне 4 000 000 (четири милиона) акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, в който случай капиталът на Банката ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Емисионната цена на новите акции е възможно да претърпи промени, като в този случай ще бъде своевременно оповестена в проспекта или допълнение към проспекта на емитента, преди публикуване на съобщението за начало на публичното предлагане. При определяне на емисионната цена, същата ще се отрази върху броя акции, предлагани при условията на публично предлагане, и съотношението между броя права и новоемитирани акции.

Първа инвестиционна банка възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.

На консолидирана основа коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 30 септември 2019 г. е 17.65 %, адекватността на капитала от първи ред е 17.59 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 14.79 %.

За инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, е избрана „Първа финансова брокерска къща" ЕООД.

Решенията на Управителния съвет за увеличение на капитала и избор на инвестиционен посредник са одобрени от Надзорния съвет на банката.

Освен това, ръководството на ПИБ успешно е пласирало чрез частно предлагане емисия облигации с обща стойност 30 млн. евро. В съобщението се отново се подчертава, че банката възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.

Отделно, на 19 декември банката е сключила договори за продажба на необслужвани кредитни портфейли от физически и юридически лица с приблизителен общ размер 538 млн. лв. Продаденият пакет съдържа основно обезпечени вземания. Продажбата е в изпълнение на стратегията на Банката за управление на необслужвани експозиции, като събирането на вземанията се прехвърля на купувачите в съответствие с най-добрите практики и закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във