Банкеръ Weekly

Скандално

Пенсионна алхимия

И съдебната система не може да помогне на гражданите да разберят как са сметнати пенсиите им

Пенсиите са ниски - заради ниските заплати и съответстващите им осигуровки и заради геноцидната формула за изчисляването им. Първото е публична тайна, а второто - съдебна. Сложните еквилибристики във формулата, по която се изчисляват пенсиите, затрудняват родните съдилища.

Когато става дума за неразгадаеми формули и числа, за пари и права, човек винаги трябва да има едно наум и да проверява. Зачестяват случаите, в които граждани се жалват и оспорват изчисленията на НОИ за бъдещите им държавни пенсии. Законът повелява, че те могат да търсят за арбитър съда, който да се произнесе за изрядността на разпорежданията на осигурителния институт.

За съжаление, объркващата алгебра в пенсионната формула поставя и магистратите в състояние на „In dubio pro reo“ - "Ако се съмняваш - въздържай се!"

Съдебните патила

на Г.П. от гр. Варна само потвърждават казаното по-горе. Преди повече от година Г.П. обжалва начина, по който е определена пенсията му от НОИ, а именно изчисляването на индивидуалния коефициент, както и на периода, за който този ИК да бъде приложен. Според лицето, което има индивидуална партида в частен пенсионен фонд, пенсията му за осигурителен стаж и възраст е намалена, защото към датата на издаване на разпореждането на НОИ за отпускане на държавната пенсия не е избрало да прехвърли партидата си във фонд „Пенсии“ на ДОО.

В двете съдебни решения по казуса - на Административен съд - гр. Варна  и на Върховен административен съд, актът на НОИ е отменен.

Ето какво четем в Решение № 2208 от 27.10.2015 г. на АС Варна:  „Съдът служебно констатира, че Решение № 27/22.05.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Варна... не е издадено в съответната форма..., в нарушение на административнопроизводствените правила, като при определяне размера на индивидуалния коефициент на лицето и размера на месечната пенсия... Посочени са само крайните резултати, без да е посочено по какъв начин са получени съответните коефициенти.“

И още:

„Оспорените административни актове не съдържат справка, показваща начина на изчисление на спорния коефициент..., и оттам - на размера на осигурителния доход след 31.12.2001 година. Това е пречка за съда да упражни съдебен контрол за законосъобразност.“

В окончателното Решение № 14121 от 21.12.2016 г. на ВАС няма нищо изненадващо: „Оспореното решение по чл.117, ал.3 от КСО и разпореждането са издадени при съществено нарушение на административно производственото правило за излагане на обосноваващите ги фактически съображения, което е пречка за съда да упражни съдебен контрол за законосъобразност, както правилно е приел първоинстанционният съд“.

Изгубени в  превода

Не че е повод за утеха, но и Административният съд - гр. Варна, и Върховният административен съд  констатират, че разпореждането на НОИ относно размера на пенсията е неясно за осигуреното лице. Казано иначе, осигурителният институт е автор на индивидуален административен акт, който противоречи на основните принципи за откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. А такова между Г.П. от гр. Варна и НОИ безспорно има.

Оказва се, че дългото лутане в дебрите на съдебните институции е безсмислено. Въпреки че има официални пояснения на представител на НОИ, като страна по делото, и експертни оценки и становища на вещи лица. Гражданите просто няма как да защитят правата си в полето на пенсионното осигуряване, защото формулите, с които работи НОИ, както и разпорежданията, които издава, са неразбираеми дори и за съда. Неоспоримо е, че след това признание магистратите няма как да упражняват контрол за законосъобразност.

Абсолютни начинаещи

В решенията и на двете съдебни инстанции има записи, които невербално биха наподобявали „вдигане на рамене“ като израз на неразбиране на актовете на НОИ. Например изречението „съдът не може да установи…“, когато става дума за наличен физически документ, може да бъде тълкувано само като знак, че написаното в него е неразгадаемо.

Иначе, логично е механизмът за определяне на размера на пенсиите да е предварително и публично оповестен, така както налагат общите принципи за работа на административните органи, включително и на НОИ.

Осигурителният институт е длъжен да оказва съдействие и да предоставя общодостъпна, точна, систематизирана и разбираема информация на гражданите и осигурените лица, включително и относно изчисляването на техния индивидуален коефициент. Но това явно си е пожелание „на хартия“.

Според експерти задължително е да се поставят нови (или допълнителни) изисквания към съдържанието на разпорежданията на НОИ. Първо, това е ясно записано в констатациите на съда в двете съдебни решения, влезли вече в сила. Освен това е абсолютно наложително заради приетите през 2015 г. изменения на Кодекса за социално осигуряване, с които се предостави възможност на хората многократно да променят пенсионното си осигуряване, като прехвърлят партидите си между УПФ и „Сребърния фонд“ и обратно. Многократното прехвърляне от своя страна има директно отражение върху изчислението на държавните пенсии, защото те се намаляват за периода на осигуряването на лицата в УПФ. Ако се запази досегашното разпореждане, това ще е още една предпоставка за бъдеща неяснота и невъзможност за осигурените лица да се информират за начина, по който НОИ е изчислил размера на държавните им пенсии, а впоследствие съдът да не може да упражни контрол за законосъобразност.

Съществува риск, ако осигурителният институт не направи разпорежданията си по-ясни, казусът и съдебните спорове на НОИ като този с Г.П. от гр. Варна да се мултиплицират. Защото е логично да се предположи, че сегашният начин за определяне на размера на държавните пенсии е общ и се прилага по

един и същи начин

от различните териториални поделения на НОИ из цялата страна.

Едва ли някой може да оспори правото на всеки гражданин да знае как точно и дали коректно са изчислени парите му за старини, които ще получава. А е съществен проблем, ако съдилищата в България не могат да се произнасят по законосъобразността на подобни административни актове. Крайно време е алхимиците в НОИ да престанат да вземат над 50% от данъчните постъпления, които добавят към сегашните осигуровки, за да плащат пенсиите. Така че пенсиите ще бъдат малки. Дори се говори, че златната пропорция - пенсионерите да получават не повече от 40% заместващ доход, е зададена изначално и всички сметки са подчинени на нея.
 

 

U:\Чавдар Цолов

AD_R_02208_2015_01797_2015_91 (2).pdf

Facebook logo
Бъдете с нас и във