Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на ПИБ за миналата година ще подкрепи резервите й

Цялата нетна печалба на ТБ "Първа инвестиционна банка" АД - София за 2018 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение. Това предлагат мениджърите на кредитната институция в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите. То е насрочено за 19 юни.  

Няма да се изплащат дивиденти на акционерите и да се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2019 г., с цел включването й в базовия собствен капитал от първи ред на "ПИБ" АД. Така се продължава полотиката от последните няколко години.
Общото събрание ще разгледа доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г., годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и доклада на регистрирания одитор за проверката на счетоводните документи през миналата година.
Директорът на дирекция Вътрешен одит също ще направи отчет за дейността през 2018-а.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на Управителния и на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през изминалата година. Те ще определят и нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния и членовете на Управителния съвет на банката.
Общото събрание ще обсъди и предложените промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юли на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на ПИБ на "Българска фондова борса" АД, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, могат да се сключват до 3 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във