Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на ЦКБ ще попълни фонд "Резервен" на банката

Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими. Това е една от точките в дневния ред на общото събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, София, което е насрочено за 12 септември.

Проектът за решение предвижда запазване размера на  досегашните възнаграждения и гаранции за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството, каквито са приети от акционерите през юни миналата година. Това означава, че член на Надзорния съвет ще получава 10 000 лева месечно. Възнаграждението на член на Управителния съвет се определя в размер на 6000 лева на месец. Гаранцията за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката ще е равен на трикратния размер на гласуваното му месечно възнаграждение.

Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет (четирима), управителния съвет (седем) и прокуриста Тихомир Атанасов за дейността им през изминалата година.

Общото събрание ще обсъди отчета за дейността на "ЦКБ" АД за 2018 г., доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на банката и годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за миналата година и предложението на мениджърите за разпределение на печалбата. В проекта за решение четем, че се предвижда отнасяне на печалбата във фонд "Резервен" на банката. 

Към края на миналата година положителният финансов резултат на дружеството е в размер на 33.77 млн. лева.

В дневния ред е и точката за приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през изминалата година.

Акционерите ще разгледат и препоръката на Одитния комитет на "Централна кооперативна банка" АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа. Проектът за решение това да са "Делойт одит" ООД, и "Грант Торнтон" ООД.
Управителният съвет на "ЦКБ" АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание - 25 юли, е 127 129 970 човека. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание имат инвеститорите, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 29 август.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието на общото събрание ще се проведе на 3 октомври от 10 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

През 2019 г. основен акцент в дейността на ЦКБ ще бъде предоставянето на банкови услуги на населението - потребителски и ипотечни кредити, банкови карти и базираните на тях услуги, електронно банкиране  и разплащателни услуги, четем в отчета за дейността на дружеството. В същото време банката ще продължи да обслужва и големи корпоративни клиенти и малки и средни предприятия и свързаните с тях програми за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез свързани лица, по смисъла на ЗППЦК, контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на ЦКБ АД. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във