Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на ЦКБ попълни резервите на банката

Няма да има дивидент за акционерите на "Централна кооперативна банка" АД. Това реши общото събрание на дружеството. Печалбата за 2018 г., в размер на 33 770 258 лв., ще внесена във фонд "Резервен".
Това стана ясно след като акционерите обсъдиха отчета за дейността на "ЦКБ" АД за 2018 г., доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на банката и годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за миналата година и предложението на мениджърите за разпределение на печалбата.

Акционерите освободиха от отговорност членовете на надзорния съвет (четирима), управителния съвет (седем) и прокуриста Тихомир Атанасов за дейността им през изминалата година.

Заедно с това те определиха и размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими. Акционерите приеха предложението за запазване размера на  досегашните възнаграждения и гаранции за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството, каквито са приети от акционерите през юни миналата година. Това означава, че всеки член на Надзорния съвет ще получава 10 000 лева месечно. Възнаграждението на член на Управителния съвет се определя в размер на 6000 лева на месец. Гаранцията за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката ще е равен на трикратния размер на гласуваното му месечно възнаграждение.

Общото събрание прие отчета за работата на службата за вътрешен одит през изминалата година.

Акционерите приеха препоръката на Одитния комитет на "Централна кооперативна банка" АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа и гласуваха това да са "Делойт одит" ООД и "Грант Торнтон" ООД.

През 2019 г. основен акцент в дейността на ЦКБ ще бъде предоставянето на банкови услуги на населението - потребителски и ипотечни кредити, банкови карти и базираните на тях услуги, електронно банкиране  и разплащателни услуги, четем в отчета за дейността на дружеството. В същото време банката ще продължи да обслужва и големи корпоративни клиенти и малки и средни предприятия и свързаните с тях програми за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез свързани лица, по смисъла на ЗППЦК, контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на ЦКБ АД. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във