Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките в България расте с 62.8% в края на март

През първото тримесечие на тази година активите на банковата система се увеличават с 5.1 млрд. лв. (3.8%) и в края на март възлизат на 140.5 млрд. лева, съобщават от Българска народна банка.

Спрямо края на декември нараства размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, а делът ѝ в балансовите активи в края на периода е 20.8 на сто. Увеличена е и сумата на кредитите и авансите, като те вече са 59.9% от сумата на активите.

В края на тримесечието настъпи падеж на еврооблигации на България и делът на дълговите ценни книжа в балансовите активи на банковата система естествено намаля - до 14.7 на сто.
Общите брутни кредити и аванси

са на стойност 87.8 млрд. лв. в края на март, което е с 5.5 млрд. лв. (6.6%)
повече, отколкото в края на декември миналата година. В тяхната структура вземанията от кредитни институции са 9.2 млрд. лв. - с 2.7 млрд. лв. (41.5%) повече спрямо отчетените в последния месец на 2021-а. В брутния кредитен портфейл2 на банковата система през първото тримесечие има увеличение с 2.8 млрд. лв. (3.6%) до 78.6 млрд. лева.

Нарастват кредитите за компаниите (с 1.8 млрд. лв., 4.5%), за домакинства (с 892 млн. лв., 3%) и за други финансови предприятия (със 70 млн. лв., 1.4%).

Намаляват обаче заемите за сектор държавно управление (с 15 млн. лв., 1.6%).
Брутният размер на необслужваните кредити и аванси

в края на март намалява до 4.83 млрд. лв. при 4.969 млрд. лв. в края на декември 2021-а. А делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.50% (при 6.03% в края на декември).

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на март е 4.23% (при 4.60% в края на 2021 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на отчетния период е 2.458 млрд. лв. (при 2.595 млрд. лв. в края на декември). А делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.92% (при 3.29% в края на декември).
Спрямо края на декември 2021 г.

депозитите в банковата система нарастват с 4.3 млрд. лв. (3.7%)
до 119.7 млрд. лева. Всички се включват в депозитната трескац. Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 2.2 млрд. лв., 6.5%), на други финансови предприятия (със 766 млн. лв., 19.9%), на домакинства (с 664 млн. лв., 1.0%), на кредитни институции (с 341 млн. лв., 5.6%), както и тези на сектор държавно управление (с 294 млн. лв., 9.7%).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на март е 16.7 млрд. лв. и спрямо края на декември 2021 г. нараства със 103 млн. лв. (0.6%).
Към края на март

печалбата на банковата система е 569 млн. лв.,

с 220 млн. лв. (62.8%) повече от реализираната за първото тримесечие на миналата година. От централната банка пресматята, че размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на март е 101 млн. лв., или с 23 млн. лв. (18.3%) по-нисък от отчетения година по-рано.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във