Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките у нас расте до 1.2 млрд. лв. в края на юли

Към края на юли печалбата на банковата система у нас е 1.2 млрд. лв. или с 400 млн. лв. (49.7%) повече спрямо отчетената за седемте месеца на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата,намаляват с 95 млн. лв. или с около една трета спрямо начислените за същия период на миналата година и в края на юли 2022-а са 244 млн. лева.
През юли активите на банковата система се увеличават с 3 млрд. лв. до 145.1 млрд. лева. Според анализа на БНБ, спрямо края на юни нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на балансовите активи се увеличава от 60.7% до 63.3 на сто.

Намалява обаче размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (поради спада на парични салда в централни банки), както и този на дълговите ценни книжа, а дяловете им в активите в края на юли възлизат съответно на 17.8% и 14.3 на сто.
Отношението на ликвидно покритие се повишава до 295.4% (при 265.3% в края юни).

Общите брутни кредити и аванси през юли се увеличават

с 5.5 млрд. лв. до 95.3 млрд. лева. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 4.2 млрд. лв. (47.3%) и в края на юли възлизат на 13 млрд. лева. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 1.3 млрд. лева. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 612 млн. лв.), за домакинства (с 420 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 235 млн. лв.), както и тези за сектор държавно управление (с 27 млн. лв.).
Спрямо края на юни

депозитите в банковата система нарастват с 2.9 млрд. лв.

до 124.7 млрд. лева. Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 1.3 млрд. лв.), на домакинства (с 842 млн. лв.), на други финансови предприятия (с 214 млн. лв.), както и тези на сектор държавно управление (със 178 млн. лв.) и на кредитни институции (с 429 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 16.6 млрд. лв.

и спрямо края на юни се повишава с 233 млн. лв., което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във