Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките се сви с над 32% за година

Печалбата на банковата система за януари възлиза на 52 млн. лева. Това е с 25 млн. лева или с 32.3% по-малко спрямо приходите на банките у нас през същия месец на миналата година, сочат данните на Българската народна банка.

Спад има при паричните наличности, паричните салда и при кредитите и авансите. Увеличават се другите депозити на виждане, дълговите ценни книжа и другите активи.

През първия месец на годината активите на банковата система намаляват със 108 млн. лв. до 114.1 млрд. лв. Не се наблюдават съществени промени в структурата на балансовите активи – делът на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане възлиза на 15.7%, този на портфейлите с ценни книжа е 13%, а на балансовата сума на кредитите и авансите – 65.7%. В края на януари ликвидният буфер на банковата система е 29 млрд. лв., а нетните изходящи потоци - 11.2 млрд. лв.

БНБ отчита, че отношението на ликвидното покритие е слабо понижено - от 269.9% в края на декември 2019-а до 259.8% в края на отчетния месец (при минимално задължително ниво от 100%). Брутните кредити и аванси в края на януари не отчитат съществено увеличение и възлизат на 94.5 млрд. лв., или с 16 млн. лв. повече спрямо края на предходния месец.

Вземанията от сектор централни банки намаляват с 975 млн. лв., а тези от кредитните институции нарастват със 705 млн. лв. Брутният кредитен портфейл се увеличава с 286 млн. лева.

Данните показват още, че кредитите за нефинансовите предприятия отчитат растеж със 190 млн. лв., а тези за домакинствата – със 147 млн. лв.  Вземанията от сектор "Държавно управление" и други финансови предприятия намаляват съответно със 7 млн. лв. и 45 млн. лева.

Спад наблюдаваме и при депозитите в банковата система, които спрямо декември 2019 г. намаляват с 492 млн. лв. (0.5%), като най-голямо понижение има при депозитите на нефинансовите предприятия – със 764 млн. лв. (2.7%), следвани от това при другите финансови предприятия – с 506 млн. лв. (14.8%).

Влоговете на кредитните институции, домакинствата и държавното управление нарастват съответно с 410 млн. лв. (7.7%), с 200 млн. лв. (0.3%) и със 167 млн. лв. (6.3%). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари възлиза на 14.4 млрд. лв. и се увеличава с 43 млн. лв. (0.3%) спрямо предходния месец. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, спрямо януари 2019 г. се увеличават с 25 млн. лв. (102.9%).

Към 31 декември 2019 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 19.04%, 19.50% и 20.16% (при 19.84%, 20.22% и 21.02% към края на септември 2019 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във