Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките се сви

Печалбата на банковата система към 30 април 2018 г. е 396 млн. лв., съобщиха от Централната банка. Припомняме, че преди година финансовият резултат на банките беше печалба от 413 млн. лева. Данните на БНБ сочат, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за четирите месеца на годината са 131 млн. лв. (при 162 млн. лв. към 30 април 2017 г.).

Статистиката за състоянието на банковата система в края на април отчита още, че активите на банковата система нарастват с 184 млн. лв. за година до 97.8 млрд. лева.  БНБ регистрира нарастване на привлечените депозити, кредитите и на авансите. Най-ликвидната балансова позиция - пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, продължава да заема съществен дял в общите активи (18.7%). Налице е спад в паричните салда при централни банки и паричните наличности и нарастване при другите депозити на виждане.

Общият размер на портфейлите с ценни книжа спрямо края на март намалява с 1% (129 млн. лв.), а делът му в балансовото число е 13.2% в края на периода. Брутните кредити и аванси на системата през април нарастват с 0.2% (183 млн. лв.). Спад има при сектор централни банки (с 5.4%), а при вземанията от кредитни институции е отчетен растеж (с 2.9%). Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) е увеличен с 0.9% (491 млн. лв.) до 57.5 млрд. лева. Растежът при кредитите за нефинансови предприятия възлиза на 1.5% (508 млн. лв.), за домакинства – 0.6% (118 млн. лв.), а при сектор държавно управление – 3.7% (22 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 6.1% (157 млн. лв.). Депозитите в банковата система на месечна база нарастват с 0.4% (320 млн. лв.) до 84 млрд. лв. в края на април.

Увеличение е отчетено при депозитите на домакинства (с 397 млн. лв., 0.8%), на сектор държавно управление (с 272 млн. лв., 12.6%) и на кредитни институции (с 260 млн. лв., 5.2%). Същевременно е отбелязан спад при средствата на нефинансови предприятия (с 564 млн. лв., 2.4%) и на други финансови предприятия (с 45 млн. лв., 1.6%). Собственият капитал в баланса на банковата система през април намалява със 194 млн. лв. (1.6%) основно под влияние на динамиката при неразпределената печалба.

В края на първото тримесечие на 2018 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система остават значително над минималните изисквания въпреки отчетеното понижение под влияние на регулаторни промени, растеж на общия размер на рисковите експозиции и намаление в собствения капитал, отчитат още от БНБ. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във