Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките расте до 641 млн. лв. през април

Към края на април печалбата на банковата система е 641 млн. лв. (при 484 млн. лв. за първите четири месеца на 2021 г.).

През април активите на банковата система у нас се увеличават с 458 млн. лв. (0.3%) до 141 млрд. лв., отчете Българска народна банка. Спрямо края на март намалява размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (поради спада на парични салда в централни банки), и делът ѝ в балансовите активи се понижава от 20.8% до 17.7 на сто.

Кредитният ентусиазъм на българите е причината за нарастване на кредитите и авансите (в резултат главно на увеличените вземания от кредитни институции) и делът им достига 62.8% (при 59.9% в края на март). Повече са и притежаваните дългови ценни книжа, като делът им в края на април е 14.8 на сто.

Отношението на ликвидно покритие се повишава от 265.3% през март до 324.5% в края на април. Размерът на ликвидния буфер е 36.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 11.2 млрд. лв. (при съответно 40.9 млрд. лв. и 15.4 млрд. лв. в края на март).

Общите брутни кредити и аванси през април се увеличават с 4.3 млрд. лв. (4.9%) до 92.2 млрд. лева. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3.7 млрд. лв. (40.4%) и в края на четвъртия месец възлизат на 12.9 млрд. лева. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 632 млн. лв. (0.8%) до 79.3 млрд. лева. Нарастват кредитите за домакинства (с 400 млн. лв., 1.3%), за нефинансови предприятия (със 110 млн. лв., 0.3%), за други финансови предприятия (със 109 млн. лв., 2.1%), както и тези за сектор държавно управление (с 13 млн. лв., 1.4%).

Спрямо края на март депозитите в банковата система нарастват със 737 млн. лв. (0.6%) до 120.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства (със 732 млн. лв., 1.1%), на сектор държавно управление (със 180 млн. лв., 5.4%), както и на кредитни институции (със 138 млн. лв., 2.2%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (със 175 млн. лв., 3.8%) и на нефинансови предприятия (със 138 млрд. лв., 0.4%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на април е 16.3 млрд. лв. и спрямо март намалява с 452 млн. лв. (2.7%). През периода понижение е отчетено в натрупания друг всеобхватен доход и в неразпределената печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във