Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките пострада

С над 43 процента

Печалбата на банковата система се е сринала с 43,4% за година. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към 31 август. Към тази датата печалбите на банките възлизат на 686 млн. лв., което е с 527 млн. лв. по-малко спрямо отчетеното през август 2019-а. 

Статистиката показва, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на август са 491 млн. лв. и са нараснали със 103,3% спрямо отчетеното  за същия период на 2019 г. , когато те  са били  241 млн. лева.

Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца се увеличава със 143 млн. лв. (0,9%) - до 15,2 млрд. лв., отчита още центалната банка.

Увеличение има в паричните салда в централни банки, в другите депозити на виждане, в кредитния портфейл и в инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, а намаление  се отчита  единствено при дълговите ценни книжа.

Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 266,5% (при 255,1% в края на юли). В края на август ликвидният буфер е 30,7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 11,5 млрд. лева.

За месеца общите брутни кредити и аванси се увеличават със 192 млн. лв. (0,2%) до 77 млрд. лева. 

Същевременно вземанията от кредитни институции намаляват с 13 млн. лв. (0,1%) до 9,6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 205 млн. лв. (0,3%) до 67,4 млрд. лева.

Увеличават се и заемите за домакинства - със 199 млн. лв. и за сектор "Държавно управление" - с 90 млн. лева.

За периода намаляват кредитите за други финансови предприятия - с 62 млн. лв. и за фирмите - с 23 млн. лева.

През август депозитите в банковата система се увеличават с 892 млн. лв. (0,9%) до 100,7 млрд. лева. Нарастват, както спестяванията на бизнеса - с 830 млн. лв., така и тези на домакинствата - с 263 млн. лева. Ръст има и при спестяванията на кредитните институции - с 51 млн. лв., а също и при тези на сектор "Държавно управление"  - със 17 млн. лева.

Спад от 269 млн. лв. е отчетен при влоговете на другите финансови предприятия.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 31 август са подадени общо 124 997 искания за задължения с брутна балансова стойност 10.1 млрд. лв. От тях са одобрени 108 748 броя за над 9 млрд. лева.

Предприятията са заявили 15 356 броя за 7.814 млрд. лв., от които са одобрени 14 120 броя за 6.955 млрд. лева. От домакинствата са подадени 109 641 броя искания за 2.373 млрд. лв., от които са одобрени 94 628 броя за 2.117 млрд. лева.

Спрямо 31 юли общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 1561 броя, а брутният размер на одобрените задължения - обект на частния мораториум, нараства с 11 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във