Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на банките пада с 43%, отсрочени са кредити за над 9 млрд. лева

През юли активите на банковата система нарастват с 2.5 млрд. лв. (2.1%) до 117.7 млрд. лв. с основния принос на растежа на депозитите и на балансовия капитал. В края на отчетния месец делът в общите активи на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява до 18.7% (19.5% в края на юни), поради спада в другите депозити на виждане и в паричните салда в централни банки. Делът на балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите достига 62.3% (61.3% месец по-рано). Делът на портфейлите с ценни книжа в края на юли е 14.3% (14.5% в края на юни). При портфейлите с ценни книжа на месечна база се увеличават дълговите ценни книжа, докато при капиталовите инструменти е отчетено намаление, съобщи БНБ. 

Отношението на ликвидно покритие в края на юли възлиза на 255.1% (при 258.0% в края на юни). В края на отчетния месец ликвидният буфер намалява до 30.2 млрд. лв. (30.5 млрд. лв. към 30 юни), а нетните изходящи ликвидни потоци нарастват до 11.9 млрд. лв. (11.8 млрд. лв. към 30 юни).

Към 31 юли 2020 г. печалбата на банковата система е 596 млн. лв., с 43.0% (449 млн. лв.) помалко в сравнение с отчетената за седемте месеца на 2019 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 юли 2020 г. са 443 млн. лв. (при 220 млн. лв. година по-рано).

Брутните кредити и аванси през отчетния месец се увеличават с 2.7 млрд. лв. (3.6%) и в края на юли възлизат на 76.8 млрд. лв. При вземанията от кредитни институции растежът е с 2.5 млрд. лв. (34.2%) до 9.6 млрд. лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно нарастване с 207 млн. лв. (0.3%) до 67.2 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 0.8%, 196 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 1.2%, 56 млн. лв.) и за сектор „държавно управление“ (с 2.3%, 22 млн. лв.). Намаляват кредитите за нефинансови предприятия (с 0.2%, 67 млн. лв.)

През юли депозитите в банковата система нарастват с 2.1% (2.0 млрд. лв.) до 99.8 млрд. лв. Депозитите на домакинства и на нефинансови предприятия се увеличават съответно с 0.4% (210 млн. лв.) и 2.3% (643 млн. лв.). Нарастват и средствата на кредитни институции (с 13.7%, 599 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 19.8%, 664 млн. лв.). Депозитите на сектор „държавно управление“ намаляват с 3.0% (89 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли 2020 г. възлиза на 15.0 млрд. лв., като през месеца се увеличава с 302 млн. лв. (2.0%). През юли нарастват внесеният капитал, премийните резерви, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата на банковия сектор.

На тримесечна база регулаторният капитал на банковата система нараства с 0.5 млрд. лв. (3.5%) до 14.5 млрд. лв. към 30 юни 2020 г. Същевременно общият размер на рисковите експозиции намалява с 6.1 млрд. лв. (8.9%) до 62.8 млрд. лв. в края на юни, основно при експозициите за кредитен риск по стандартизиран подход. Значителната част от спада на рисковите експозиции се дължи на изменения, приети в края на юни 2020 г. с Регламент 2020/873 на ЕС3 . В резултат, в края на юни съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност се повишават съответно до 22.10%, 22.51% и 23.14%

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 юли 2020 г. са подадени общо 122 427 искания за задължения с брутна балансова стойност 10 056 млн. лв. От тях са одобрени 107 187 броя за 9061 млн. лв.

Предприятията са заявили 15 243 броя за 7737 млн. лв., като от тях са одобрени 14 114 броя за 6967 млн. лв. От домакинствата са подадени 107 184 броя искания за 2319 млн. лв., от които са одобрени 93 073 броя за 2094 млн. лв.

Спрямо 30 юни 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е увеличен с 8 688 броя, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 944 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във