Банкеръ Daily

Финансов дневник

Печалбата на БАКБ за миналата година ще подсили резервите й

Васил Симов е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, а Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на БАКБ.

Печалбата на ТБ "Българо-американска кредитна банка" АД - София за 2018 г. след данъчно облагане да се внесе във фонд "Резервен". Това предлагат мениджърите, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на кредитната институция на пети юни. Това означава, че притежателите на акции от БАКБ остават без дивидент.

Двама са акционерите, от чието гласуване зависи това решение. Цветелина Бориславова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД (притежава 99.99% от акциите на "СиЕсАйЕф" АД) държи 61.429% от капитала на банката, а LTBI Holdings LLC ("Ел Ти Би Ай Холдингс" Ел Ел Си) е собственик на 35.49% от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на малки инвеститори.

Решението за разпределение на финансовия резултат ще бъде гласувано след като се обсъдят и приемат докладите (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството и одитираните годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 година.
По одитирани данни към края на миналата година "Българо-американска кредитна банка" АД отчита нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 12.202 млн. лева. На консолидирана база положителният финансов резултат е 12.525 млн. лева, като расте през последните три години.

Акционерите ще обсъдят и предложението за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет от отговорност за дейността им през изминалата 2018 година.

В дневния ред са и точките за обсъждане на годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит на БАКБ за миналата година, на доклада на Одитния комитет, както и за преизбиране на членовете на Одитния комитет.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 19 юни на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акциите на БАКБ на "Българска фондова борса", които дават право на глас в общото събрание, могат да се сключват до 20 май.

Сред акцентите в стратегията на банката за 2019 г. е разширяване на офисната мрежа и точките на предлагане на бързи кредити и надграждане на модела за развитие на кредитната мрежа с обособени бизнес центрове и персонално обслужване, съобщават от банката. Предвижда се да продължи развитието и усъвършенстването на електронните канали на обслужване чрез внедряване на нова Виртуална банка. Мениджърите планират запазване нивото на акционерния капитал и нарастване на неразпределената печалба (фонд "Резервен") с годишния резултат за 2018-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във