Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парламентът прие още текстове от Закона за Сметната палата

Парламентът прие на второ четене два текста от законопроекта за Сметната палата, с които се определят критериите, на които да отговарят председателят, зам.-председателите и членовете на Палатата.

За председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата могат да се избират лица, които имат висше образование със степен магистър и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години, решиха депутатите.

В ръководството на Сметната палата трябва да са хора, които не са били в изпълнителната власт през последните 3 години, предхождащи избори, не са осъждани за умишелно престъпление от общ характер и не са лишавани от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.

Председателят, заместник-председателите и членовете не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Те не могат да заемат и извършват друга платена длъжност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата.

Народното събрание ще избира председател на Сметната палата три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във