Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Парите за догодина са под въпрос

Про­ек­то­бю­дже­тът за след­ва­ща­та го­ди­на все още не се е за­дал на хо­ри­зон­та, а по за­кон той тряб­ва­ше да е го­тов до 6 ок­том­в­ри и ве­че да се съг­ла­су­ва по ми­нис­тер­с­т­ва­та. До­ри то­ва ве­че да е нап­ра­ве­но, ня­ма как Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те да го вне­се в На­род­но­то съб­ра­ние до края на ме­се­ца, тъй ка­то са­мо­то то ще се кон­с­ти­ту­и­ра ед­ва на 27 ок­том­в­ри. А пре­ди но­вия бю­джет пар­ла­мен­тът тряб­ва да об­съ­ди и при­е­ме ак­ту­а­ли­за­ци­я­та на ста­рия. То­ва при се­ри­оз­ни­те раз­ног­ла­сия сред по­ли­ти­чес­ки­те си­ли ед­ва ли ще прик­лю­чи за по-мал­ко от две сед­ми­ци. Най-сме­ли­те очак­ва­ния са бю­джет 2015 да вле­зе в пар­ла­мен­та в края на но­ем­в­ри и па­ни­чес­ки да бъ­де при­ет в пос­лед­ни­те дни на та­зи го­ди­на, ко­е­то ня­ма да е пре­це­дент. Има­ло е го­ди­ни, ко­га­то най-важ­ни­ят за­кон в дър­жа­ва­та е бил гла­су­ван на 29 де­кем­в­ри.

Раз­би­ра се, в За­ко­на за пуб­лич­ни­те фи­нан­си все пак е раз­пи­са­но как­во се пра­ви, ако де­пу­та­ти­те не ус­пе­ят да при­е­мат но­вия бю­джет до края на ка­лен­дар­на­та го­ди­на. Сро­кът се удъл­жа­ва с три ме­се­ца, а впос­лед­с­т­вие мо­же да се удъл­жи до­пъл­ни­тел­но със сан­к­ция на пар­ла­мен­та. През то­ва вре­ме дър­жа­ва­та ра­бо­ти с при­е­тия бю­джет за пре­диш­на­та го­ди­на. Той за­поч­ва да се из­пъл­ня­ва в на­ча­ло­то на го­ди­на­та, а дейс­т­ва­що­то пра­ви­тел­с­т­во един­с­т­ве­но тряб­ва да го след­ва. По пра­ви­ло ме­сеч­но мо­же да се хар­чи ед­на два­на­де­се­та от па­ри­те, пред­ви­де­ни в бю­дже­та за пре­диш­на­та го­ди­на.

Facebook logo
Бъдете с нас и във