Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парите в обращение надхвърлят 18 млрд. лева в края на март

В края на март парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) достигнаха 18.38 млрд. лева, като за едногодишен период те нараснаха с 9.06%, или с 1527.3 млн. лева, се съобщава в преглед на емисионно-касовата дейност, публикуван от Българската народна банка. Година по-рано (от март 2018 г. до март 2019 г.) нарастването беше по-високо както в абсолютна стойност (1608.5 млн. лв.), така и в процентно отношение (10.55%).

От централната банка изчисляват, че през първите три месеца на годината парите в обращение са намалели със 721.8 млн. лв., или с 3.78% в сравнение с края на 2019 г. Намалението им е с 1.07 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2019 г. В рамките на разглеждания период, през март е отчетено месечно увеличение на парите в обращение с 1.14%, което обаче, според БНБ, не е било достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари и февруари.

Средна стойност на банкноти и монети

Средната по стойност банкнота в обращение в края на март е 37.60 лв., което представлява увеличение с 0.66 лв. спрямо края на 2019 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1.19 лв., или с 3.26% вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Към 31 март делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.53%, като през първото тримесечие той е нараснал с 0.12 процентни пункта спрямо края на 2019 г. Средната по стойност разменна монета в обращение в края на март е 0.18 лв. и се запазва без промяна спрямо края на миналата година. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0.01 лв. в резултат от продължаващото навлизане в паричното обращение на монетата с номинална стойност 2 лева, отбелязват експертите.

Динамика и купюрен строеж

В края на март в обращение са 476.4 млн. броя банкноти, които са с 28 млн. броя, или с 5.55% по-малко в сравнение с края на 2019 г. За същия период общата им стойност намаля с 3.87% (720.4 млн. лв.), достигайки към 31 март 17.91 млрд. лева.

С най-голям дял (30.79%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на тази година е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 146.7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (3.94%) e броят на банкноти от 2 лева.

Структура на банкнотите

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се е увеличил с 25.5  млн. (5.65%), а стойността им  − с 1493.5  млн.  лв. (9.09%), показват още данните на централната банка. Пбщата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 7334.1 млн. лв., което е най-големият дял (40.94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.21%) е стойността на банкнотите от 2 лева. 

Прегледът показва, че банкнотата от 50 лева е единствената в структурата по стойност на банкнотите в обращение, чийто дял нараства (с 1.69 процентни пункта) за едногодишен период. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 1.19 процентни пункта (от 15.78% на 14.59%). Най-ниско е намалението на дела на банкнотата от 5 лева – с 0.03 процентни пункта

В края на март в обращение са 2.62 млрд. броя разменни монети, които са с 26.2 млн. броя, или с 1.01% повече в сравнение с края на 2019 г. За същия период общата им стойност се е увеличила с 5.1 млн. лв., или с 1.11%, и в края на март 2020 г. достига 464.8 млн. лева. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се е увеличил със 159.2 млн. (6.46%), а стойността им – с 40.1 млн. лв. (9.45%). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – с 24.21%. В края на март в обращение са 65 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 12.7 млн. броя. Броят на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки в обращение нараства в границите от 5.68% до 7.26%. При монетите от 50 стотинки и от 1 лев нарастването на годишна база е съответно 3.68% и 3.85%, посочват още от БНБ.

Фалшификати

За януари – март в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 278 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Делът на неистинските спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март възлиза на 0.000058%.

От централната банка информират, че в общия брой на задържаните през първото тримесечие на тази година неистински български банкноти най-голям е делът на тези от 50 лева (39.57%). Неистинските банкноти от 20 лева са с дял от 38.49% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Десетлевовите неистински банкноти са с дял от 17.63%, а с по-малки дялове са тези от 2, 5 и 100 лева, съответно с 0.36%, 1.08% и 2.88%.

В дните от януари до март са регистрирани и задържани общо 178 броя неистински български разменни монети, от които 15 броя от 2 лева, 14 броя от 1 лев, 135 броя от 50 стотинки и 14 броя от 20 стотинки. Сред задържананата на територията на България фалшива валута през първото тримесечие на 2020 г. са 239 броя евро, 65 броя щатски долари и 66 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Негодни банкноти и разменни монети

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през януари – март като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 12.2 млн. броя банкноти. Те са с 2.5 млн. броя (16.87%) по-малко в сравнение с отделените като негодни през четвъртото тримесечие на 2019 г.

За едногодишен период отделените негодни банкноти са 49.4 млн. броя, което е с 4.1 млн. броя (7.68%) по-малко в сравнение с отделените през март 2018 г. – март 2019 г. Колкото до отделените като негодни разменни монети - те са 1358.7 хил. броя, като са със 186.1 хил. броя (15.88%) повече в сравнение с отделените през предходния едногодишен период. През първото тримесечие при обработката на монети като негодни за паричното обращение бяха отделени 271.2  хил. броя, което са със 194.4 хил. броя (41.76%) по-малко в сравнение с отделените през четвъртото тримесечие на миналата година.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във