Банкеръ Daily

Финансов дневник

Отсрочване на кредита - какво трябва да знаем

Българската народна банка на 10 април официално утвърди реда за отсрочване на вноските по кредитите, предложен от Асоциацията на банките. Всъщност става дума за т.нар. временен мораториум по банковите заеми, представян в отделни медии и като "кредитна ваканция", въпреки че този термин е доста неточен. Механизмът за облекчения на клиентите, изпитващи затруднения вследствие на епидемията, се базира на насоките на Европейския банков орган, издадени на 2 април.  

Какво трябва да знаят потребителите


- Мораториумът позволява единствено отсрочване на задължения. Той не представлява възможност за опрощаване или намаляването им, т.е. отлoжeнитe внocĸи ocтaвaт дължими.

- Отсрочването вноските може да бъде за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември.

- Отлагането може да обхване всички изискуеми суми или само главница.

- Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

- Облекченията важат единствено за клиенти с изрядно кредитно досие. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

- Клиентите могат да поискат отсрочка по задълженията си до 22 юни.

- Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

- Банките се произнасят по заявленията до 30 юни

- Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

- Мораториумът важи, както за банките така и за дъщерните им дружества


При отлагане на плащанията едновременно на лихви и главници, капитализация на лихвите не се допуска. При договаряне на новия погасителен план, след приключване на срока на мораториум, длъжникът плаща отложената лихва, но банката не му начислява допълнителна лихва върху отложеното лихвено плащане.

При отлагането само на главницата, длъжникът продължава да обслужва дължимите за срока на мораториума лихви. След приключване на договорения срок на мораториума се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

Без струпвания в офисите

От Асоциацията на банките съветват клиентите да следят внимателно указанията, съобщенията и обявленията на банките на официалните им сайтове, в клоновете им или направени по друг подходящ начин. Това е изключително важно, за да се избегне нежелателното в настоящата епидемиологична обстановка струпване на голям брой хора в офисите на банките. Препоръчително е клиентите, които желаят отсрочка по задълженията си, да се предварително с банката онлайн или по телефона.

За основната група клиенти на банките, които ще продължат да изплащат редовно вноските си по кредити, съгласно договорените погасителни планове, с приемането на реда за отсрочване не настъпват никакви промени.

Детайлите

- Всяка банка, приела да прилага мораториума, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на изискванията. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано

- Искането за отсрочка може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

- Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

- Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за договори, сключени преди 31 март 2020 г.

При револвиране на кредитна линия погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020г. Не се формира минимална сума за възстановяване на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01 февруари 2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020г. дължимата месечна лихва по кредит - овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във