Банкеръ Daily

Финансов дневник

Отпада изискването за някои документи на хартиен носител

Парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предложени от правителството като част от политиката за намаляване на административната тежест. Депутатите премахнаха изискването за предоставяне на някои документи на хартиен носител.

"С предложените промени се цели да бъде намален броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на различни документи", е записано в мотивите към законопроекта.

В преходните и заключителните разпоредби на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др.

От днес по служебен път ще се изискват събира следната информация: за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК, като същата да се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията; справка от Търговския регистър, че лицата не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове; информация, че лицата не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки.

Юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, ще бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрацията по ЗДДС в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура. По този начин ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации. Също така се предлага да отпадне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

С промените се въвеждат и правилата на Директива на ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. 

Правителството намалява административната тежест и при издаването на лицензи по Закона за хазарта, като предлага на Народното събрание да приеме по служебен път да се събират следните документи: информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК; справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно устав на искателя; одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя; справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в които се намира обектът за организиране на хазартни игри и справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във