Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТНЕМАНЕТО НА БАНКОВ ЛИЦЕНЗ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА

Влизането на България в Европейския съюз ще доведе до значителни промени както в Закона за банките, така и в Закона за банковата несъстоятелност. Причината е, че страната ни изцяло ще трябва да се съобрази с директива 2001/27/ЕО. Тя разпорежда при процедурите по оздравяване и ликвидация на банка, чиято централа е в държава от ЕС, да има пълна равнопоставеност между всичките й кредитори. Според експерти от БНБ най-важното последствие от въвеждането на тази директива е, че актовете за отнемане на банков лиценз ще могат да се обжалват пред съда. От началото на 1998 г. в Закона за банките бе въведена клауза, според която решенията на БНБ за отнемане на лиценз не подлежат на обжалване. Това бе направено, за да се прекрати порочната практика за водене на съдебни дела по обжалване на решенията на Централната банка, които се точеха с години. Конкретният повод бе делото за несъстоятелност на Първа частна банка, която бе поставена под особен надзор на 17 май 1996 г., а на 31 май 1996-а БНБ заяви, че тя е неплатежоспособна, и поиска от съда да я обяви в несъстоятелност. Акционерите й обаче се противопоставиха на този иск и започнаха безкрайни съдебни процеси, продължили до средата на януари 1998 година. Тогава в сила влезе разпоредбата за отнемането на лиценза, което не може да се обжалва. Не е тайна, че въпросната разпоредба бе приета по настояване на тогавашния управителен съвет на БНБ начело с гуверньора Светослав Гаврийски. Мотивите бяха, че дългите съдебни процеси пречат да започне работата по осребряване на вземанията на затворената банка и по този начин се накърняват правата на кредиторите й. Освен това бе известно, че съдебната система не разполага с компетентни магистрати, които да се ориентират в дебрите на банковите операции и да преценят дали затворените банки са платежоспособни, или не. Съдиите не бяха в състояние да се справят с понятия като капиталова адекватност, общ рисков компонент и степен на покритие на активите, които са особено важни при определянето на финансовото състояние на една кредитна институция.Вярно е, че за оценката на всички тези показатели съдът може да назначи експертиза, която да повери на вещи лица. Но едва ли някой ще спори, че както преди години, така и сега лицата, които могат да направят компетентен и точен анализ на основните показатели на една банка, не са толкова много. Отделен е проблемът с безпристрастността на българския съд. Когато интересите опират до десетки и стотици милиони левове, на заинтересованите от отмяната на решението на БНБ за отнемане на банковия лиценз все ще им се откъсне някой милион от сърцето. А такава сума би подложила всеки на голямо изкушение.Клаузата за необжалваемост на решенията за отнемане на лиценз, вземани от управителя на БНБ по предложение на подуправителя и началник на управление Банков надзор, даде възможност за бърза реакция по отношение на банки, които не могат да плащат свои безспорни и изискуеми задължения повече от седем дни. В такива случаи, както бе при КАПИТАЛБАНК, Кредитна банка и Балканска универсална банка, БНБ отнемаше незабавно лиценза, а до две седмици съдът обявяваше институциите в несъстоятелност. С влизането на България в ЕС обаче тази простичка, но работеща процедура ще бъде зачеркната. Не за друго, а защото действащото във всички страни правило е, че всяко физическо и юридическо лице има право на съдебна защита от актовете на който и да е административен или регулаторен орган, какъвто е БНБ. Разбира се, това правило действа в държави с магистрати, които освен че са безпристрастни, са и компетентни по разглежданите от тях случаи. А в България трудно могат да се съберат и два съдебни състава, способни да се ориентират в банковото дело. Да не говорим, че след въвеждането на новите изисквания за капиталова адекватност, известни като Базел II, оценката на финансовото състояние на една банка ще бъде възможно само след обработка на данните й със специални компютърни програми, които да изчисляват кредитния, валутния, пазарния и операционния й рискове. Подобен софтуер е доста скъп. Него могат да си го позволят единствено състоятелни фирми, банки, инвестиционни посредници, застрахователни дружества, одиторски компании, но не и отделни хора, каквито са вещите лица. Как тогава те ще правят възложените им съдебно-счетоводни експертизи? Опасенията на специалистите в БНБ са, че връщането на възможността по съдебен път да се обжалват решенията за отнемане на лиценз ще подложи на огромен натиск управителя и подуправителя на Централната банка. Те ще са под постоянната заплаха срещу тях да бъдат заведени искове от собствениците на кредитните институции, чийто лиценз отнемат. Този проблем може да бъде изчистен, ако отнемането на лиценза става с гласуване от управителния съвет на БНБ. Много по-сложен обаче е казусът със съдебните дела срещу такова решение. Явно наистина трябва да се помисли за създаването на специализирани съдилища, които да ги гледат. Работещите в тях магистрати може да минават специални курсове за запознаване със спецификата на финансовото дело и на регулациите, на които се подчиняват финансовите институции в страната. Вещите лица по съдебни процеси, свързани с отнемане на лиценз, е необходимо също да са изключително добре подготвени по материята. Някои финансисти смятат, че те трябва да бъдат експерт-счетоводители, които са одитирали банки или други финансови дружества. Добре известно е, че такива одити се правят само от хора, които са признати професионалисти, разполагащи с компютри и софтуер, за да представят изискваната от тях точна оценка. Естествено изготвянето на такива съдебно-счетоводни експертизи ще струва изключително скъпо - десетки, дори стотици хиляди левове, но тези разходи могат да бъдат за сметка на страната, изгубила делото. Въобще, даването на възможност по съдебен ред да се обжалват решенията за отнемане на банков лиценз ще промени коренно процедурите по несъстоятелност на една банка. И ако народните избраници не направят в съдебната система изменения, гарантиращи безпристрастността и професионализма на магистратите, ръцете на хората, които са склонни да използват банките за собствено обогатяване, ще са напълно развързани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във