Банкеръ Daily

Финансов дневник

Отнеха лиценза на "Олимпик"

На 20 юли 2018 г. Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Кипър (Надзорен орган върху застраховането) посредством Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване относно това, че:
-   застрахователното дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“ е кипърско дружество, което извършва дейност по общо застраховане, предимно по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Дружеството извършва дейност и в България при условията на правото на установяване (чрез клон);
-  лицензът на застрахователното дружество е отнет на 08 май 2018 г. поради това, че дружеството не покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност и представеният краткосрочен план не е адекватен. На посочената дата е наложена забрана за разпореждане с активите на дружеството със съдействието на Комисията за финансов надзор;
-  във връзка с отнемането на лиценза, дружеството подлежи на производство по принудителна ликвидация и несъстоятелност пред кипърския съд.

Компетентният орган на Кипър е публикувал съобщение на интернет страницата си, което гласи следното:

„Отнемане на лиценза за извършване на застрахователна дейност на застрахователното предприятие Olympic Insurance Co. Ltd („Компанията“)

На основание разпоредбите на чл. 153 (1) от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. („Закона“) Надзорният орган върху застраховането обявява, че е взел решение да отнеме лиценза за извършване на застрахователна дейност на посочената по-горе Компания, номер на лиценз 169, на основание разпоредбите на чл. 151 (2) от Закона, поради неспазване от споменатата Компания на минималните капиталови изисквания, установени със Закона.
Компанията е застрахователно предприятие по общо застраховане от Кипър, извършващо дейност в Кипър и в България (на основата на правото на установяване).
Компанията упражни правото си на обжалване срещу решението на Надзорния орган върху застраховането пред Постоянния Секретар на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 347 от Закона.
Постоянният Секретар на Министерството на финансите, след разглеждане на жалбата на 17.07.2018 г., издаде решение за потвърждаване на решението на Надзорния орган върху застраховането за отнемане на лиценза на Компанията за извършване на застрахователна дейност.
В съответствие с разпоредбите на чл. 153 (3) от Закона посоченото решение на Постоянния Секретар на Министерството на финансите е публикувано на страницата на Службата за надзор върху застрахователните компании.
В съответствие с разпоредбите на чл. 318 (1) от Закона отнемането на лиценза на Компанията да извършва застрахователна дейност е предмет на принудителна ликвидация и процедура по несъстоятелност пред съда.”

Припомняме, че Комисията за финансов надзор подкани три път застрахователната компания "Олимпик - клон България" да възобнови плащанията си - на 24 май, 6 юни и 18 юли КФН вече уведоми застрахователя да предприеме необходимите действия по извършване на плащания.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, кипърската застрахователна компания "Олимпик", която има клон и у нас, е с отнет лиценз. От решение на финансовия ни регулатор (оповестено на 10 май) се разбира, че причината за наложената мярка е неплатежоспособността на дружеството. 

Няколко дни по-късно (на 14 май)  застрахователната компания обяви, че до тази ситуация се е стигнало заради недостатъчната информация по подадения от одитната  им фирма отчет  в частта за гарантиране на капиталовите възможности. Това се е случило въпреки предоставените доказателства от страна на "Олимпик", че активите й са обезпечени, твърди застрахователят.

Съгласно практиката в Кипър на това застрахователно дружество  бе даден специален лиценз. Той включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, за уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз изтече на  8 юни 2018-а. Според  застрахователната компания тази процедура е стандартна за Кипър и не е равнозначна на окончателно отнемане на лиценза."Специалният лиценз дава възможност - в рамките на месец (до 8 юни 2018 г.), "Олимпик" да използва втори одитор и да допълни информацията, която не е била предоставена от първия ревизор, и  по този начин да се гарантира дългосрочната сигурност на компанията и предоставяните от нея полици", твърдят от "Олимпик". Застрахователят ще се възползва от законовата  възможност независим одитор да извърши допълнителен отчет по недостатъчната информация от предишния, с който да се потвърди доказано съществуващия актив на компанията.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор - "Мазарс ООД" (Mazars Limited). Дружеството, представлявано от Павлос Накузи и Петрос Накузи, ще отговаря за дейността на застрахователя, включително и у нас. 

От  справка в Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска към 9 май 2018 г. (преди отнемането на лиценза) в "Застрахователна компания Олимпик - клон България" КЧТ са  застраховани 274 621 МПС по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от общо застрахованите в България  2986 133 МПС. Това представлява 9.2% пазарен дял от общо застрахованите по този клас  в страната ни и нарежда застрахователя на четвърто място по пазарен дял.

"В резултат на това обстоятелствата, описани от националния надзорен орган на Република Кипър, и особено отнемането на лиценза на "Олимпик" АД ще застрашат интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България", отбелязват от КФН. Заради изложените съображения комисията забрани на дружеството  сключването на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, както и удължаването на срока на сключените вече договори и разширяването на покритието по тях за срок от шест месеца. Регулаторът забрани и свободното разпореждане с активи на застрахователната компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във