Банкеръ Daily

Финансов дневник

Отчисления от 50% от печалбата за 2019 г. на държавните предприятия ще бъдат внесени в полза на държавата

Правителството прие на днешното си заседание Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, с изключение на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение", за което управителният орган следва да вземе решение да разпредели за държавата 100 на сто от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон. Процентът на отчисления е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет  за 2020 г.

Заради епидемията, в обхвата на наредбата са изключени и лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация", поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 година.„ В съответствие с решение на БНБ, което се основата на щетите от разпространението на COVID 19, ефектите върху икономиката и необходимостта от предприемане на макропруденциални мерки спрямо кредитните институции, лицензирани да извършват дейност в страната, от обхвата на разпореждането е изключена и Българска банка за развитие.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 юли. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във