Банкеръ Daily

Финансов дневник

Още по-висока инфлация и още по-ниски лихви по депозитите?

Финансовите посредници очакват към края на годината да отчетем още по-висока инфлация и още по-ниски лихви по депозитите. Това става ясно от анкетите на Министерството на финансите сред търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества, резултатите от които бяха публикувани на 8 декември. 

Инфлационните очаквания до края на 2021 г. продължават да се повишават и вече сочат силно повишение на потребителските цени. Преобладават мненията за силно нарастване на инфлацията. От 2.4% през юни, годишният темп на инфлация достигна 4% през септември. Очакванията за четвъртото тримесечие също вече са частично реализирани, след като през октомври годишното повишение достигна 5.2% под влияние на същественото повишение на цените на енергийните стоки и храните, е записано в доклада на МФ.

Засилват се и очакванията за понижение на лихвените проценти по депозитите и в трите основни използвани валути - левове, евро и долари: "Получената балансова оценка за последното тримесечие на 2021 г. е по-скоро консистентна с относително песимистичните очаквания на посредниците за макроикономическите показатели от гледна точка на евентуално нарастване на предпазните спестявания и респективна реакция от търговските банки предвид високата им ликвидност".

Отделно анкетираните очакват леко повишение на лихвените проценти по кредитите до края на годината. През третото тримесечие се наблюдаваше понижение на средните лихвени проценти за периода спрямо второто тримесечие при корпоративните и жилищните кредити и леко повишение при потребителските, а през октомври имаше понижение спрямо тези стойности и в трите пазарни сегмента. Възможно обяснение за очакването на участниците в анкетата е евентуално повишение на кредитния риск в портфейлите на банките. Фактори за това биха били очакваното забавяне на икономиката до края на годината, както и постепенното понижение на размера на кредитите, одобрени за участие в частния мараториум върху погашенията на задължения на нефинансови предприятия и домакинства към банки.

Oчакванията на банките за дейността им остават положителни и за последното тримесечие на годината на фона на продължаващо ускорение на кредита за частния сектор. Към края на третото тримесечие годишното му нарастване се ускори до 7.6% и 7.9% в края на октомври. При нефинансовите предприятия годишното нарастване към края на септември и октомври беше 4.1% и 4.4%, подкрепено и от месечното нарастване на овърдрафта.

Според банките обема на дългосрочните кредити на фирмите ще нараства с по-високи темпове спрямо оценката им за трето тримесечие на годината, докато нарастването на овърдрафта им ще бъде по-умерено.

Търговските банки, също очакват растежа на дългосрочните кредити на домакинствата и на тези, деноминирани в евро леко да се ускори до края на декември. Тази оценка е на фона на продължаващо двуцифрено нарастване на жилищните кредити до 16.2% и 16.5%, съответно в края на септември и октомври спрямо година по-рано. Кредитите за потребление на домакинствата също продължиха да се ускоряват, като годишното им нарастване достигна 10.1% в края на октомври.

При депозитите на домакинствата се запази тенденцията на стабилно нарастване на спестяванията, с което очакванията на участниците от миналата анкета като цяло се реализираха. В края на третото тримесечие годишното нарастване на депозитите на домакинствата беше 11% при 12.2% в края на второто. При привлечените депозити от фирми банките очакват нарастването леко да се забави, но динамиката им ще остане на положителна територия.

Конкуренцията в сектора, както и от други небанкови институции и лизинговите компании ще продължи да нараства, като тази от небанковия кредитен пазар ще бъде по-изявена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във