Банкеръ Daily

Финансов дневник

Още един застраховател без лиценз

Румънският застраховател "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество", който извършва дейност и у нас вече е с отнет лиценз. Това става ясно от съобщение на Органът за финансов надзор на Румъния, от което се разбира , че на свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 г., той е взел решение за отнемане на лиценза на застрахователя. 

Румънският застраховател извършва дейност на територията на България чрез клона си "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД" КЧТ. Застрахователят има право да извършва дейност в България при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване от 2014 година.
Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен приход  на всички клонове, извършващи дейност на територията на България към края на 2018 г., възлиза на 0,3 на сто. Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции". Клонът в България не сключва застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско" за моторни превозни средства  у нас.

От съобщение на Комисията за финансов надзор (КФН) става ясно, че до отнемането на лиценза се е стигнало, защото компанията не е възстановила равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона.

В същото време румънският орган за финансов надзор е установил състоянието на неплатежоспособност на "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" и е взел решение да започне правни процедури и да подаде искане за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователя.
"Застрахователят има задължението да уведоми застрахованите при него  за тяхната възможност да прекратят застрахователните договори, сключени с "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД, а също така и по отношение  на  тяхното право да възстановят платените застрахователни  премии по договорите за периода между момента на прекратяване и изтичане на срока на валидност на договорите. Договорите, които не бъдат прекратени, остават в сила до изтичането на срока им", разясниха от КФН. Важно е да се уточни, че всяко лице, което предяви претенция срещу "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД след настъпването на рискове, покрити от валидна застрахователна полица между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, може да поиска застрахователната компания да му заведе претенцията.
В рамките на 30 дни от датата на влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователната компания, дружеството трябва да предостави пълна документация по щетите за техническо-оперативните и счетоводни записи, свързани с тези щети, на румънския Гаранционен фонд за застраховане, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.
Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователна компания в рамките на лимит от 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ).
Застрахователната дейност, извършвана от "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД в България, също се покрива от съществуващия в Румъния Гаранционен фонд за застраховане.  
"Финансовият надзор върху "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД, включително върху дейността му, извършвана в България, се осъществява от Органа за финансов надзор на Румъния. Комисията за финансов надзор на България не разполага с правомощия за осъществяване на финансов надзор върху застрахователи с произход от друга държава членка и не може да изисква пряко от тези застрахователи да й предоставят информация за финансовото състояние на дружеството", изясниха от КФН. От там допълват, че
що се касае до клонове на застрахователна компания на територията на страната ни, българският финансов надзор има единствено правомощия да наблюдава пазарното поведение на специфичния клон, но няма право да отнема лиценз на застрахователи с произход от друга държава.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във