Банкеръ Daily

Финансов дневник

Още 200 млн. лева нов дълг ще бъде поет от вътрешния пазар

На 13 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 21.12.2029 г. Условията са определени от Министерството на финансите, съобщи пресцентърът на централната банка. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Определен е 0.50% годишен лихвен процент, с дата на плащане 15 април. 

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 401 19 211 от 21.06.2019 г. на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Това е шестият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината и първото предлагане на ДЦК след обявяването на извънредното положение. Обявата за аукциона дойде малко след като станаха ясни резултатите от предлагането на 5-годишни книжа. При тях беше постигната ниска, макар и неотрицателна доходност, както при предходни емисии. От януари насам поетият дълг възлиза на 1 млрд. лева, а ако поръчките в предстоящата емисия бъдат одобрени, новите задължения ще нараснат до 1,2 млрд. лева. При предишните емисии, които бяха с различна срочност, страната ни постигна много добра доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във