Банкеръ Daily

Финансов дневник

Опасно за „Живот”-а!

Банки се „възползват” от екзалтацията ви при подписване на кредита

Малко банки позволяват на бъдещия си длъжник да се измъкне без застраховка „Живот”. На нея не бива да се гледа като на допълнително бреме, а като на сигурност преди всичко за клиента и неговите наследници, които той може да натовари изненадващо при смърт или трайна загуба на работоспособност.

Но! Зачестяват сигналите за един малък трик използван от някои банки и техните застрахователи.

Какъв е той? Принципно, съществуват 

два  начина за калкулиране и плащане на застраховката „Живот“.

Първият и стандартен подход е свързан с определяне на месечната застрахователна премия, чрез умножение на определеното базово за груповите застраховки тарифно число с първоначалния размер на одобрения кредит. Така получената стойност се събира с месечната вноска по кредита. Това е честно и справедливо.

Напоследък, обаче, става все по-модерно да се изчисли размера на вноските по застраховката за целият срок на договора и тази обща голяма сума да се добави към главницата по кредита, който банката отпуска. За това предупреждава Иван Тричков от NN България.

Той дава следния пример. Теглите 10 хил. лева за 10 години. Банката ви отпуска 10900 лева кредит. Така вие получавате финансиране от 900 лева за застраховката си за целият срок и започвате да изплащате и двете. Само че при втория начин, 

ще платим лихви и върху размера на застраховката, 

което оскъпява кредита.

Тричков дава конкретни действителни примери от две престижни банки на българския пазар.

При потребителски кредит от 10000 лева за 10 години нашият кранист и нашият програмист ще платят  за групова застраховка с почти идентични покрития общо за периода 1440 лева в едната банка и 450 лева в другата.

Тези суми са добавени към искания кредит, така че реалното оскъпяване ще e по-голямо заради начислените лихви върху застраховката. 

Има два основни риска свързани с невъзможността да върнем своите кредити.

Първият е финансов и е свързан с безработица, спад в доходите, пренасочване на разходи към по-важни текущи пера, като здравеопазване например.

Вторият е фактически и е свързан с това да ни няма тялом и духом на този свят.

Спомняме си няколкото телевизионни репортажа, отразяващи случаите, при които наследник малолетно дете се оказва длъжник на банката, поради кончината на баща му и липсата на брак с майката на детето.

Ето и някои от най-добрите оферти на банките.

Застраховка "Спокойствие с FiHealth" 

е доброволна застраховка, която вие като кредитополучател може да сключите при отпускане на кредит от Fibank, както и ако вече имате отпуснат кредит от Fibank. Застраховката ще покрие задълженията Ви към банката при възникване на непредвидени и неприятни събития във вашия живот, които възпрепятстват изплащането им.

Полицата осигурява: покриване на задълженията ви към Първа инвестиционна банка в случай на загуба на живот - в резултат на злополука или заболяване, или трайно намалена загуба на работоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване. За удобство на клиента срокът на полицата е една година с възможност за автоматично подновяване до изтичане на срока на договора за кредит.  

Годишна застрахователна премия е 0.495 % от размера на кредита в началото на всяка застрахователна година за клиенти, застраховани при стандартни условия (без декларирани заболявания).

С програмата на 

Пощенска банка  „Защита на плащанията“

е включено „Второ медицинско мнение“. Mожете да се възползвате от консултации с водещи медицински центрове за повторен преглед на диагнозата и план за лечение.

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката. Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска "Нежелана безработица“, при който се покриват събития, настъпили на територията на България.

Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски при нежелана безработица и продължителен болничен (за 1 застрахователно събитие);

Новото при риск „Нежелана безработица“ е, че застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);

Също така за самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица се прилага увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус.

В случай на „Нежелана безработица”  и „Временна неработоспособност” се изплащат до 12 месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие.

При застраховка „Живот” за потребителски кредит от ОББ в случай на събитие „Смърт от злополука ” или „Инвалидност от злополука над 75%” се изплаща сума, равна на 200% от остатъка от главницата по кредита съгласно договора за кредит.

В случай на събитие „Смърт от заболяване” или „Инвалидност над 75% вследствие на заболяване” се изплаща остатъкът от главницата по кредита съгласно договора за кредит.

В случай на събитие „Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване“ се погасяват до 12 месечни вноски (включващи главница и лихва), съгласно договора за кредит - за един случай, но не повече от 24 месечни вноски по кредита за целия период на застрахователно покритие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във