Банкеръ Daily

Финансов дневник

Опасения обзеха одиторите

Завишаването на критериите за одит изважда от почти всякакъв контрол съществена част от стопанския оборот и представлява отстъпление в усилията за намаляване на "сивата икономика". Това коментираха експерти от  Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) във връзка с праговете за задължителен одит. Те  обясниха, че с предложените промени в Закона на счетоводството не се предвижда разширяване на обхвата на предприятията, подлежащи на задължителен одит - нито по отношение на т. нар. прагове, нито по отношение на другите изисквания, свързани с акционерната форма на предприятията и принадлежността им към консолидирана група от предприятия. 

"Праговете, които се измерват чрез три показателя - приходи от дейността, стойност на активите и брой на персонала, са установени със Закона за счетоводството в сила от 2016 г., в съответствие с Европейска директива 34 от 2013-а. На задължителен одит подлежат и всички акционерни дружества, с изключение на онези, които не са осъществявали дейност през периода, както и дружествата, подлежащи на консолидация", посочват одиторите.

Важно е да се уточни, че задължението за извършване на независим финансов одит не е административна тежест, доколкото той не е функция на държавата и не защитава пряко нейния интерес, а публичния, и като такъв е законова мярка за осигуряване на достоверност на финансовата информация, която предприятията представят не само на собствениците, но и на широк кръг други заинтересовани лица. Това са например данъчни органи, регулатори, банки, кредитори, клиенти, доставчици, бизнес партньори, наети лица и синдикални организации. Възнагражденията за независим финансов одит не са приходи в държавния бюджет, а са доходи на бизнеса, доколкото независимият финансов одит се извършва от частни лица, които на свой ред плащат данъци, заплати и осигуровки.

"Евентуалното увеличаване на праговете несъмнено ще доведе до предпоставки за масово изготвяне и представяне на ненадеждна финансова информация на потребителите на финансовите отчети, с всички възможни неблагоприятни последици от това. Това, че в част от сектора на малките и средните предприятия собственикът и управителят са едно и също лице, не само че не изключва, но всъщност поражда необходимостта от задължителен независим финансов одит на финансовата информация, която те предоставят на трети лица, за да бъдат защитени интересите на последните", подчертават от браншовата организация.

Доколкото над 95% от броя на предприятията и 75% от заетите у нас са малки и средни предприятия, е важно тази значима част от икономиката да бъде "на светло" с достоверна, проверена финансова информация при отчитането на дейността. Предприятията, чиито финансови отчети не се одитират, на практика се причисляват към т. н. сив сектор, който не се отчита пред трети заинтересовани страни, а единствено към собственика си.

"Известно е, че чрез нарочно изградена несложна система от свързани малки и средни предприятия сравнително лесно може да се осигури възможност значителни бизнес и финансови потоци да останат необявени и скрити с всички рискове от това за цялостната бизнес среда у нас", твърдят одиторите.

В този контекст промяната в праговете за одит биха имали сериозно негативно отражение за страната и обществото като цяло, защото значителен брой от основните предприятия в страната, генериращи общо приходи от порядъка на 35-40 млрд. лв., съответно между 30-40% от БВП, няма да бъдат одитирани, а от друга - липсата на одит ще ограничи и затрудни  както бизнеса, така и държавните органи, смятат от ИДЕС.

Потенциално съществуват и редица други заплахи при въвеждането на завишени прагове, като участието в обществени поръчки, където условие за допустимост са предишен опит и наличен финансов капацитет на изпълнителя, удостоверявано чрез финансовите отчети, в случай че те не са одитирани, евентуално може да доведе до  манипулиране и улесняване на измамите и други неприемливи действия и практики.

"Установените обхват и ниво на праговете за задължителен одит у нас са напълно съответни на изискванията на Европейския съюз, адекватни са на размера и структурата на икономиката и практическото им прилагане през 2016-а и 2017 г. потвърди тяхната уместност и съответствие. Предвид реалните опасности за финансовата отчетност, прозрачността и бизнес средата у нас  нищо не налага тяхното преразглеждане и евентуално изменение в каквато и да е посока", казват в заключение от Института на експерт-счетоводителите в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във