Банкеръ Daily

Финансов дневник

Огласиха "имането" на банка „Виктория“

Фондът за гарантиране на влоговете разреши на синдиците на Корпоративна търговска банка да обявят нова тръжна процедура за продажбата на ТБ "Виктория". И синдиците й публикуваха маркетинговия документ за инвестиционна възможност, в който са описани изискванията към купувачите и прогнозните финансови показатели на продаваната банка. От него стана ясно какво е актуалното финансово състояние на банката към  края на май 2017-а. Да напомним, че на 29 юни, близо три месеца след като през март 2017-а Централната банка отхвърли кандидатурата на "Търговска банка Д" да придобие дъщерната банка на КТБ, бе направен пореден опит банка "Виктория" да бъде продадена.

Към 31 май активите на банка "Виктория" възлизат на 126.793 млн. лв., а са били 128.297 млн. лв. в края на 2016 година. Оперативните й приходи са 1.17 млн. лв., а оперативните й разходи се свиват до 1.044 млн. лева. От данните се вижда още, че през изминалата година административните приходи на банката са били 5.367 млн. лв., а разходите й са възлизали на 3.041 млн. лева. Загубата на банката пък намалява до 1.57 млн. лева. В края на миналата година тя е 5.032 млн. лева.   

Кредитният портфейл на ТБ "Виктория" към 31 май също е скромен. Нетните заеми се свиват до 39.2 млн. лв., след като бяха 43.2 млн. лв. към края на миналата година. Привлечените средства от клиенти са намалели от 6.1 млн. лв. преди пет месеца до 5.6 млн. лева. "Виктория" има и близо 31.4 млн. лв. парични средства по сметка в Централната банка.

В маркетинговия документ е посочено още, че за периода между 31 декември 2014 и 31 май 2017 г., в резултат на по-стриктното управление на проблемните кредити, са погасени задължения към банката в размер общо на 16.3 млн. лева. Задълженията й към КТБ пък се свиват с 33.211 млн. лева.

Документът сочи, че капиталовата адекватност на институцията е 31.9 процента. Капиталовите съотношения на банката към края на май отговарят на регулаторните изисквания и са значително подобрени. Това е резултат и на замяната на хибридни инструменти и подчинен срочен дълг през февруари 2016 г. с базов собствен капитал от първи ред.

Припомняме, че резултатите от прегледа на активите на банката не предизвикаха съществени корекции и показаха стабилни капиталови съотношения. "Виктория" премина проверката на качеството на активите с базов собствен капитал от първи ред (CET1) от 24.5 на сто. 

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, срокът за приемане на писма за намерения и на индикативни оферти е 21 юли 2017-а. След тази дата започва да тече нов срок от 20 дни, в който ще бъде направена тяхната оценка и за "дю дилиджънс" и още толкова време ще отнеме представянето на обвързващи оферти от дружествата, с които синдиците ще водят преговори. Когато цялата процедура изтече, би могло да се пристъпи към избор на купувач за ТБ "Виктория". Той обаче трябва да бъде одобрен и от БНБ. Ако Централната банка не даде "зелена" светлина за сделката, логично е да последва процедура по доброволна ликвидация на ТБ "Виктория".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във