Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Оферти за “ТБ Виктория” до края на октомври

Че­ти­ри­на­де­сет бан­ки по­да­до­ха пред­ва­ри­тел­ни офер­ти за кре­дит­ния пор­т­фейл на “ТБ Вик­то­рия”. На 27 ок­том­в­ри из­б­ра­ни от БНБ и от квес­то­ри­те на “ТБ Вик­то­рия” кан­ди­да­ти ще бъ­дат до­пус­на­ти да нап­ра­вят пъл­на прав­на и фи­нан­со­ва про­вер­ка на па­ке­ти­те от кре­ди­ти, към ко­и­то про­я­вя­ват ин­те­рес. След то­ва ще имат на раз­по­ло­же­ние ден или два, за да по­да­дат об­вър­з­ва­щи офер­ти, ко­и­то от­но­во ще бъ­дат оце­ня­ва­ни от квес­то­ри­те и одоб­ря­ва­ни от БНБ. Ед­ва то­га­ва ще се стиг­не до под­пис­ва­не на до­го­вор.

Как­то бе опо­вес­те­но пре­ди две сед­ми­ци, кре­дит­ни­ят пор­т­фейл на “ТБ Вик­то­рия” бе раз­де­лен на пет па­ке­та - кор­по­ра­тив­ни за­е­ми, ипо­теч­ни, пот­ре­би­тел­с­ки, кре­дит­ни кар­ти и не­об­с­луж­ва­ни кре­ди­ти. Ня­кои от бан­ки­те са кан­ди­дат­с­т­ва­ли за всич­ки кре­ди­ти, дру­ги - за оп­ре­де­ле­ни па­ке­ти. За под­ро­бен ана­лиз на па­ке­ти­те от кре­ди­ти, по ин­фор­ма­ция на в. “БАН­КЕ­РЪ”, са до­пус­на­ти ня­кол­ко бан­ки, меж­ду ко­и­то са ЦКБ и “Тър­гов­с­ка бан­ка Д”. Те кан­ди­дат­с­т­ват за це­лия кре­ди­тен пор­т­фейл. Сред до­пус­на­ти­те съ­що та­ка ще са “УниК­ре­дит Бул­банк”, “Бан­ка ДСК” и ОББ , ко­и­то смя­та­ли да по­да­дат офер­ти за ед­на или две от пет­те обо­со­бе­ни час­ти. Важ­на под­роб­ност е, че ако ня­коя от да­де­ни­те об­вър­з­ва­щи офер­ти е по-нис­ка от пър­во­на­чал­но­то пред­ло­же­ние на друг кан­ди­дат, той съ­що ще бъ­де по­ка­нен да нап­ра­ви своя ана­лиз на па­ке­ти­те кре­ди­ти, за ко­и­то кан­ди­дат­с­т­ва.

Край­на­та цел на та­зи опе­ра­ция по про­даж­ба­та на па­ке­ти­те от кре­ди­ти на “ТБ Вик­то­рия” е тя да по­лу­чи лик­вид­ни сред­с­т­ва, с ко­и­то да пос­рещ­не всич­ки­те си за­дъл­же­ния към сво­и­те кли­ен­ти. Ста­не ли то­ва, бан­ка­та мо­же да въз­с­та­но­ви нор­мал­на­та си дей­ност. БНБ про­дъл­жа­ва да твър­ди, че тя е с доб­ри по­ка­за­те­ли за ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност и един­с­т­ве­ни­ят й проб­лем е лик­вид­ност­та. Точ­но по та­зи при­чи­на, за раз­ли­ка от КТБ, в нея не са пра­ща­ни оди­тор­с­ки еки­пи, ко­и­то да ана­ли­зи­рат ак­ти­ви­те й.

Про­це­ду­ра­та за про­даж­ба на кре­дит­ния пор­т­фейл на “ТБ Вик­то­рия” съ­що раз­бу­ни об­щес­т­ве­ни­те страс­ти. Квес­то­ри­те Бо­жи­дар Ар­шин­ков и Хрис­ти­на Ста­мо­ва бя­ха об­ви­не­ни, че по то­зи на­чин бук­вал­но из­тър­буш­ват бан­ка­та. Пред­с­та­ви­те­ли­те на син­ди­ка­та, със­та­вен от ней­ни слу­жи­те­ли, твър­дят, че има на­ру­ше­ния при про­це­ду­ри­те по със­та­вя­не­то на па­ке­ти­те от за­е­ми, как­то и при из­бо­ра и наз­на­ча­ва­не­то на еки­пи­те, ко­и­то да при­е­мат и оце­ня­ват  офер­ти­те.

През пос­лед­на­та сед­ми­ца се по­си­па­ха и дру­ги об­ви­не­ния. Ед­но от тях е свър­за­но с до­го­во­ри­те за кон­сул­тан­т­с­ки ус­лу­ги, ко­и­то квес­то­ри­те на “ТБ Вик­то­рия” свет­ка­вич­но са склю­чи­ли, за да вдиг­нат ни­во­то на ек­с­пер­т­ност и ком­пе­тен­т­ност в бан­ка­та. При един от тях нап­ри­мер Ар­шин­ков и Ста­мо­ва са  под­ло­жи­ли на бяс­на ек­с­п­ло­а­та­ция су­пер­п­ро­фе­си­о­на­лис­ти от ед­на фир­ма “Бул­ло­йерс” ООД - те по­ло­жи­ли це­ли 120 ча­са труд за че­ти­ри дни, ко­е­то пра­ви ра­бот­но вре­ме от 30 ча­са на де­но­но­щие (то все още е са­мо 24 ча­са). И за то­ва по­лу­чи­ли скром­на­та су­ма от 17 хил. ле­ва. Це­ли­ят им до­го­вор е за 100 000 ле­ва. Не зна­ем как­ва уни­кал­на за све­тов­на­та прак­ти­ка ек­с­пер­т­ност се крие зад то­зи ус­лу­га, но квес­то­ри­те са убе­де­ни, че се на­ла­га­ло и си стру­ва­ло. Те твър­дят още, че склю­че­ни­те от тях до­го­во­ри за прав­на по­мощ би­ли по-ев­ти­ни от те­зи пре­ди пос­та­вя­не­то й под осо­бен над­зор.

Друг скан­дал е свър­зан с от­с­т­ра­ня­ва­не­то на пър­вия пра­вист и член на УС на “ТБ Вик­то­рия” Ге­ор­ги Дрен­с­ки? Ар­гу­мен­ти­те на квес­то­ри­те са за­ра­ди: “На­сип­но­то със­то­я­ние, в ко­е­то е съх­ра­ня­вал кре­дит­ни до­си­е­та!

Спо­ред слу­жи­те­ли в бан­ка­та два­ма­та квес­то­ри Бо­жи­дар Ар­шин­ков и Хрис­ти­на Ста­мо­ва вли­зат в кон­ф­ликт с еки­па от са­мо­то им наз­на­ча­ва­не. От пър­вия ден те заб­ра­ня­ват кон­так­ти­те на слу­жи­те­ли­те с бив­ши­те й ди­рек­то­ри. Хо­ра от бан­ка­та пък об­ви­ня­ват квес­то­ри­те в зло­у­пот­ре­би на вся­как­ви ни­ва. Те са опи­са­ни и в раз­п­рос­т­ра­не­но през сед­ми­ца­та пис­мо от  син­ди­кал­на ор­га­ни­за­ция в бан­ка­та до БНБ, с ко­е­то се нас­то­я­ва за ос­во­бож­да­ва­не на два­ма­та квес­то­ри. Там се раз­каз­ва за наз­на­че­ния на кон­сул­тан­ти на зап­ла­та по-ви­со­ка от оп­ре­де­ле­на­та от БНБ за са­ми­те квес­то­ри, ко­я­то е 13 хил. лв. ме­сеч­но по не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция.

Слу­жи­те­ли­те твър­дят още, че квес­то­ри­те ре­ша­ват те­ку­щи проб­ле­ми по кре­дит­ни ли­нии за обо­рот­ни сред­с­т­ва са­мо на че­ти­ри очи. Дру­го­то се­ри­оз­но об­ви­не­ние към тях са увол­не­ни­я­та и сък­ра­ще­ни­я­та. За по-се­ри­оз­на сеч им пре­че­ла са­мо за­щи­та­та по Ко­дек­са на тру­да - да не мо­гат да се сък­ра­ща­ват по­ве­че от 10% от пер­со­на­ла на ме­сец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във