Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одобрено е споразумението за участие на България в Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за приноса на България в Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и проект на Споразумение за гаранция при първо поискване между държавите членки-гаранти и Европейската инвестиционна банка, също така упълномощи министъра на финансите да ги подпише от името на страната ни.

Двете споразумения се сключват във връзка с участието на България в Паневропейския гаранционен фонд, който е част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на икономическите последици на пандемията от коронавируса.

Създаването на Паневропейския гаранционен фонд е одобрено от Европейския съвет на 23 април 2020 г. Фондът ще бъде в размер на 25 млрд. евро и има за цел да предоставя гаранции по операции на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и корпорации за справяне с кризата. Очаква се Фондът да мобилизира до 200 млрд. евро допълнителна целева ликвидност и краткосрочна капиталова подкрепа за европейската икономика.

Фондът ще се финансира от държавите-членки на ЕС („участващи държави-членки“) и ЕС, като приносът им ще бъде под формата на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите и свързаните с тях разходи, възникнали в изпълнение на операции, финансирани от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. В него могат да участват и институции на ЕС или на държавите членки. В рамките на Фонда двете европейски финансови институции ще предоставят директно финансиране или гаранции за високорискови операции и крайни бенефициери в участващите държави членки, които са жизнеспособни в дългосрочен план, но изпитват затруднения поради икономическото въздействие на пандемията от COVID-19.

Приносът на участващите държави членки в Паневропейския гаранционен фонд се урежда със споразумение за принос, което се сключва между съответната участваща държава членка и ЕИБ. В него се определя финансовият принос, критериите за допустимост, първоначалният избор на продукти, които ще се гарантират по линия на Фонда, нивата на риска, който ще се поема от ЕИБ и ЕИФ, начисляваните такси и лихви във връзка с управлението на Фонда и плащанията по операциите. Размерът на приноса на всяка участваща държава-членка в ПЕГФ се определя като процент от общия размер на фонда (25 млрд. евро), съответстващ на дела на държавата членка в капитала на ЕИБ.

Делът на България в капитала на ЕИБ е в размер на 0,21 %, и съответно гаранцията, която България ще предостави на ПЕГФ е в размер на 51 251 027,24 евро (100 238 296,60 лева). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., приет на 26 юни 2020 г., е предвидено предоставянето на държавна гаранция във връзка с участието на България в Паневропейския гаранционен фонд, в размер до левовата равностойност на 51 251 027,24 евро, чрез сключването на споразумение за гаранция при първо поискване с Европейската инвестиционна банка в контекста на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение нац в отговор на COVID-19.

Facebook logo
Бъдете с нас и във