Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одобрен е докладът за повишаването на събираемостта на приходите

Правителството одобри на днешното си заседание доклада за изпълнените мерки и дейности през 2018 г. при прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 година.

Това е четвъртият поред и заключителен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията, за която Министерството на финансите е отговорната институция за непосредствения контрол по изпълнението и Плана за действие към нея. В рамките на тази отговорност със заповед на министъра на финансите е създадена Група за наблюдение на изпълнението на стратегията, която включва представители на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Върховната касационна прокуратура и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в Плана за действие към Стратегията за периода 1 януари - 31 декември 2018 г., като отчетът по изпълнението на всички мерки от Плана е представен в табличен вид. В три отделни части на доклада е разгледан напредъкът по постигането на формулираните в Единната национална стретегия 2015 - 2017 г. стратегически цели: 1. Справяне със сенчестата икономика; 2. Повишаване на събираемостта на приходите; 3. Намаляване на разходите за спазване на законодателството. Представени са резултатите от изпълнението на основните мерки. Изведени са по-подробно онези мерки, резултатите от които имат ключова роля за постигнатия напредък в подобряването на събираемостта на приходите, намаляване размера на сенчестата икономика и на разходите за спазване на законодателството.

Докладът съдържа и кратко представяне на информацията относно изпълнението на данъчните приходи през 2018 година и на данъчно-осигурителните приходи през периода 2015-2018 година. Изнесените в тази част данни показват ефективността на предприетите законови и административни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и увеличаване на бюджетните приходи. Отчетната информация в доклада обхваща и мерки, адресиращи направените от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки към България през последните няколко години.

Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на МФ на български и английски език в рубриката „Данъчната политика в цифри“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във