Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одитът в Агенцията за държавна финансова инспекция е открил сериозни нарушения

Приключи извънредният одит на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), разпореден със заповед на министър Асен Василев на 16 юни 2021 г. и извършен от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите. Проверката бе свързана с управлението на имот – частна държавна собственост, представляващ учебна база – почивен център на АДФИ в курортен комплекс "Албена", както и сключения на 7 април тази година договор за отдаването й под наем на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“ (АЕФКБ). Одитирани са и обществените поръчки, сключените договори и извършените разходи за ремонт и обзавеждане на учебната база за периода между януари миналата година и 28 май 2021-а.

Основните констатации са необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването, занижена обща наемна цена, надвишаване 3.34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата.

Окончателният доклад разкрива, че общият размер на разходите за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на учебната база в к.к. "Албена", извършени от АДФИ по сключени договори и издадени фактури за одитирания период, възлиза на 200 767.01 лв. без ДДС. Общо 98.14% от тях или 197 043.01 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемането й от АЕФКБ (с писмо от 15 септември 2020 г.) и при изразено принципно съгласие за нейното отдаване от страна на АДФИ (с писмо от дата 24 септември 2020 г.). Тези разходи съставляват 96.95% от очаквания приход от наем за целия 10-годишен период на действие на договора с „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“.

Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения контракт за отдаване на учебната база в "Албена" под наем при определената в него наемна цена. Инвестициите в обекта, извършени от АДФИ след 15 септември 2020 г., са създали икономически потенциал за бъдещия наемател без да са довели до формиране на наемна цена, осигуряваща необходимата норма на възвръщаемост на вложените средства и предоставените ресурси от страна на агенцията.

Одиторите са изразили и мнение, че констатираните в рамките на изпълнението на ангажимента несъответствия са индикатор за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ и от страна на ръководството на Агенцията следва да се положат усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, в т.ч. предварителния контрол за законосъобразност при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

За посочените несъответствия ще бъдат взети съответните управленски решения.

Припомняме, че на 9 юли министърът на финансите Асен Василев назначи Стефан Белчев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това стана след освобождаването от длъжност на 1 юли на досегашния директор Георги Начев, с когото дълго време министър Асен Василев не успяваше да се свърже .

Facebook logo
Бъдете с нас и във