Банкеръ Daily

Финансов дневник

Очаква се октомври да приключи с дефицит от 34,7 млн.лева

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец октомври 2017 г. да бъде положително в размер на 2 386,2 млн. лв. или 2,4 % от прогнозния БВП.

На месечна база се очаква дефицит за месец октомври в размер на 34,7 млн. лв. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 година. Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Традиционно, част от планираните разходи за годината се концентрират в последното тримесечие. Това се дължи основно на по-високите разходи, свързани с разплащане на инфраструктурни и инвестиционни проекти предвид етапите на тяхното изпълнение и приключване на строителния сезон. Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се прогнозира превишение на разходите над приходите за последното тримесечие и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към октомври 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 29 152,4 млн. лв. (82,3 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 85,5 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с 2 222,7 млн. лв. (8,6 %). Постъпленията от помощи към края на месец октомври са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 42,2 %.  

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 26 766,2 млн. лв., което е 72,8 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 24 854,6 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец октомври 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на  България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.10.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 746,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец ноември 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във