Банкеръ Daily

Финансов дневник

Очаква се годишната инфлация да се ускорява през деветте месеца на тази година

Повишената колебливост на цените на основни суровини на международните пазари и невъзможността на пазарните участници да определят дългосрочното им равновесно ниво предвид структурните промени, произтичащи от войната в Украйна, преходът към въглеродна неутралност в страните от ЕС и заявените намерения на тези страни да намалят зависимостта си от внос на енергоизточници от Русия, са причини прогнозата за инфлацията да бъде с висока степен на несигурност.

Това е отбелязано в тримесечната макроикономическа прогноза на БНБ, която представя годишни прогнози за основни макроикономически показатели за България през текущата и следващите две години. 

Според базисния сценарий на прогнозата, годишната инфлация, измерена чрез изменението на хармонизирания индекс на потребителски цени (ХИПЦ), се очаква да продължи да се ускорява през първите девет месеца на тази година, след което слабо да се забави до 9.6% в края на годината (спрямо 6.6% в края на 2021 г.). Възходящата динамика на потребителските цени ще се определя главно от проявлението на преки и косвени ефекти по линия на предлагането, свързани с допусканията за съществено поскъпване на храните, петрола и природния газ на международните пазари, както и с допусканията за продължаващ растеж на годишна база на цените на електроенергията за стопанските потребители. Други фактори с проинфлационно влияние се очаква да бъдат прогнозираното ускорено нарастване на разходите за труд на единица продукция, както и допусканията за растеж на потребителските цени на промишлените стоки в основните търговски партньори на България.

От БНБ очакват през 2022 г.

потребителското търсене да продължи да оказва натиск за повишение на цените

на базисните компоненти на ХИПЦ, но с намаляващ интензитет, което е в съответствие с прогнозираното забавяне на растежа на частното потребление. По компоненти на ХИПЦ най-голям принос за инфлацията в края на тази година се очаква да има групата на храните, следвана от нехранителните стоки и услугите. Въпреки че цените на транспортните горива се очаква да останат сравнително високи, техният принос за общата инфлация в края на годината ще се понижи в резултат на базов ефект от същественото им повишение в края на 2021-а. Групата на административно определяните цени се очаква да има нисък положителен принос за инфлацията. Въпреки повишените разходи за производство на електроенергия, ВиК услуги и топлинна енергия, в базисния сценарий на прогнозата не са включени увеличения на цените на тези услуги за битови потребители поради липса на официална информация за предстоящи промени на тези цени от страна на регулаторните органи към датата на изготвянето на прогнозата на националната банка.

Прогнозата на БНБ е, че темпът на нарастване на потребителските цени ще се забави до 3.9% в края на 2023 г. и 3.1% в края на 2024 г., като основно влияние за това оказват техническите допускания за понижение на международните цени на енергийните продукти (петрол, природен газ, електроенергия). Тези допускания се характеризират със значителна несигурност поради повишената колебливост на пазарните цени на суровините след началото на войната в Украйна и ограничената възможност на пазарите да определят равновесното им ниво поради структурните промени, произтичащи от войната, прехода към въглеродна неутралност в страните от ЕС и заявените намерения на тези държави да намалят зависимостта си от внос на енергоизточници от Русия. Към момента на изготвяне на прогнозата пазарните участници очакват понижение на цените на енергийните продукти в евро през 2023 и 2024 г., което е възможно да не отразява протичащите структурни промени на енергийния пазар в ЕС и по тази линия е възможно подценяване на инфлационния натиск.

Групите на базисните компоненти и хранителните продукти се очаква да продължат да имат най-голям положителен принос за инфлацията през следващите две години в съответствие с прогнозирания растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление, както и с допусканията за продължаващо нарастване на международните цени на храните. Въпреки че към момента на изготвяне на прогнозата не е налична информация за равнището на административно определяните цени през периода 2023–2024 г., в базисния сценарий е направено допускане, че в средносрочен период тези цени ще се повишават в съответствие с прогнозираната динамика на разходите за труд на фирмите, които произвеждат такива стоки и услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във