Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация остава положителна

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация остава положителна. Икономическият растеж ще запази темпа си през четвъртото тримесечие на 2019 г. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания". Финансовите посредници очакват слабо повишение на инфлацията и отслабване в растежа на заетостта през четвъртото тримесечие на 2019 година.

Текуща икономическа ситуация и икономически растеж

Финансовите посредници продължават да възприемат текущата икономическа ситуация като задоволителна и през четвъртото тримесечие на 2019-a. Докато индексите на промишленото производство и търговията на дребно отчитат забавяне средно за периода юли-август 2019 г., растежът на строителната продукция се ускорява спрямо същия период на предходната година в резултат на благоприятното развитие при сградното строителство. По-голямата част от анкетираните очакват темпът на икономически растеж да остане на нивото от предходното тримесечие. Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври 2019 г. поради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно. При услугите продължава да се наблюдава подобрение в резултат на оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията, но очакванията са по-резервирани.

Инфлация

Слабо увеличение на инфлацията през четвърто тримесечие очакват анкетираните. В подкрепа на очакваната малко по-висока инфлация през последното тримесечие на 2019 г. са повишенията на фючърсните цени на петрола. Напредъкът в търговските преговори между САЩ и Китай подкрепя текущо цените на петрола. Техните равнища обаче не се очертава да бъдат по-високи спрямо четвъртото тримесечие на предходната година. От друга страна, притесненията за забавяне на китайската икономика ограничават нарастването на цените на суровините. Малко повече от една трета от финансовите посредници очакват инфлацията да се запази или да бъде малко по-ниска. 

Заетост

Очакванията на финансовите посредници са годишният растеж на заетостта да се забави през четвъртото тримесечие. Търговските банки са най-песимистични в своите оценки, като единствени отчитат увеличение в дела на очакващите понижение на заетостта.

Очакванията за отслабване в растежа на заетостта през четвъртото тримесечие до известна степен кореспондират с оценките за движението на наетите в бизнес анкетите на НСИ през октомври. Влошени перспективи за наемането на труд през следващите три месеца отчитат предприемачите в индустрията и услугите. В същото време очаквания за по-високо търсене декларират работодателите в строителството, а в търговията на дребно се наблюдава отслабване на положителните очаквания, но балансовата оценка остава със силен превес на дела на очакващите повишение на заетостта.

Валутен курс

Валутният курс на лева спрямо долара през четвъртото тримесечие ще се промени по посока на леко оскъпяване на лева, показват осреднените резултати от допитването до финансовите посредници. След две тримесечия на засилване на позицията на долара, в настоящето издание повече от половината запитани изразяват очаквания за промяна в тенденцията.

В началото на последното тримесечие на 2019 г. единната валута започна леко да поскъпва. Макроикономическите данни от САЩ формираха очаквания за нова намеса на Федералния резерв за подкрепа на растежа. Възможността за нови понижения и допълнително свиване на лихвения диференциал долар-евро, наред с несигурността относно разрешаване на търговските спорове между САЩ и Китай действат в посока обезценяване на американската валута. Същевременно неяснотата около Брексит има противоположен ефект върху динамиката на валутния курс. Тя бе една от основните причини за по-голямата волатилност през октомври и ще продължи да оказва влияние върху стойността на еврото, респективно лева.

Основен лихвен процент

Общото очакване на анкетираните относно динамиката на основния лихвен процент (ОЛП) категорично показва запазване на нулевото му равнище до края на настоящата година. Все пак балансовата оценка се понижава спрямо предходното издание и вече е на отрицателна територия.

Лихвени проценти по депозити и кредити

Ново понижение на лихвените проценти по депозити и в трите основни валути (лева, евро и щ. долари) прогнозират участниците в анкетата по отношение на четвъртото тримесечие на 2019 г. Промяната на консолидирания резултат може да се свърже с понижението на референтните лихвени проценти на Федералния резерв на САЩ и ЕЦБ, ефектите от което се отразяват и върху пазарните лихвени равнища в страната. Финансовите посредници очакват по-видимо понижение при лихвените проценти и по кредитите.

Борсови индекси

Слаб оптимизъм относно динамиката на борсовите индекси на БФБ през четвъртото тримесечие. В настоящата анкета прави впечатление силната фрагментация на мненията между възможните отговори, а също и между групите посредници. Това, заедно с предпазливата консолидирана позиция на анкетираните, може да се интерпретира в контекста на несигурността, породена от външни и вътрешни фактори. Същевременно положителната балансова оценка може да отразява очаквания новото разхлабване на паричните политики на основните централни банки да подкрепя борсовата търговия.

Междуфирмена задлъжнялост

Обобщените очаквания на финансовите посредници за междуфирмената задлъжнялост през четвъртото тримесечие на 2019 г. сочат леко нарастване. Търговските банки очакват по-скоро леко намаление, докато управляващите дружества и ПОД считат, че междуфирмена задлъжнялост ще нарасне слабо.

В условия на осезаемо търсене на заемни ресурси, не само на банковия, но и на пазара за небанкови финансови услуги, както и на нарастващи рискове, свързани с външната икономическа среда, в това издание финансовото министерство попита финансовите посредници за виждането им относно сегмента на небанково кредитиране в България. С оглед на изложеното, въпросът който зададоха, бе: "Считате ли, че нарастващото кредитиране от небанкови финансови институции крие потенциален висок риск при влошаване на икономическата среда?".

Обобщените отговори на анкетираните финансови посредници показват значително концентриране на мненията, близо 82% в двете направления "да" и "по-скоро да". Най-голям дял (71%) от респондентите са отговорили положително. Те са посочили, че при евентуално влошаване на икономическата среда този сегмент крие потенциално висок риск, тъй като традиционно домакинствата и по-специално тези в по-ниско доходните групи търсят услугите на небанковите финансови посредници, специализирани в кредитиране. Останалите са на противоположното мнение. Те считат, че делът на този сегмент е все още относително малък спрямо общия размер на пазара на банково кредитиране и на икономиката.

От получените допълнителни коментари от финансовите посредници по темата е изложено мнението, че кредитирането от небанкови финансови институции в страната се развива добре както в условия на икономическа криза, така и в среда на благоприятно икономическо развитие, висока заетост и исторически ниски лихвени проценти по банковите кредити. Това показва, че търсене на небанкови кредити има в различните фази на икономическия цикъл. Според анкетираните това е ниша, с която банките не могат да се конкурират на пазарен принцип. Друга важна специфика, очертаваща по-нисък риск на този сегмент според анкетираните, е, че активите на тези дружества (в т.ч. вземанията по кредити) не се финансират с влогонабиране, както е характерно за банките.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във