Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЩИНСКА БАНКА ОТНОВО Е ЖЕРТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТРИГИ

Ко­га­то по­ли­ти­ка­та за­поч­не да се бър­ка в бан­ко­ви­те де­ла, ре­зул­та­ти­те от то­ва обик­но­ве­но са пла­чев­ни. Же­ла­ни­е­то на кме­та Бой­ко Бо­ри­сов да раз­по­ла­га с по­ве­че сред­с­т­ва, за да про­дъл­жи с пъл­на па­ра за­пуш­ва­не­то на дуп­ки по со­фийс­ки­те ули­ци или да из­вър­ш­ва дру­ги угод­ни на сто­ли­ча­ни ме­роп­ри­я­тия, е на­пъл­но раз­би­ра­е­мо. Не­до­пус­ти­мо, за кой­то и да е граж­да­нин оба­че е да пет­ни не­ос­но­ва­тел­но доб­ро­то име на ед­на кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция, за­що­то то­ва е един от най-го­ле­ми­те й ак­ти­ви. Нес­лу­чай­но За­ко­нът за бан­ки­те пред­виж­да спе­ци­ал­ни ад­ми­нис­т­ра­тив­ни на­ка­за­ния за по­доб­ни прос­тъп­ки, ко­и­то в за­ви­си­мост от нап­ра­ве­но­то на­ру­ше­ние мо­гат да дос­тиг­нат до 200 хил. ле­ва. Да­ли кме­тът Бо­ри­сов е из­ло­жен на опас­ност­та от по­доб­ни сан­к­ции? И мо­же ли ду­ми­те му, че ще из­тег­ли об­щин­с­ки­те па­ри от бан­ка­та и ще я фа­ли­ра, да се раз­г­леж­дат ка­то изяв­ле­ния, ко­и­то на­кър­ня­ват ре­пу­та­ци­я­та й? То­ва би тряб­ва­ло да пре­це­нят из­пъл­ни­тел­ни­те й ди­рек­то­ри.
Друг е въп­ро­сът да­ли кме­тът въ­об­ще има пра­во­мо­щия да из­тег­ля как­ви­то и да е об­щин­с­ки сред­с­т­ва от бан­ка­та. Но пре­ди то­ва да уточ­ним, че Со­фийс­ка­та об­щи­на ни­ко­га не е раз­по­ла­га­ла с ци­ти­ра­ни­те от Бой­ко Бо­ри­сов 500 млн. лв. по смет­ки в кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция. Пред ре­пор­тер на в. “БАН­КЕ­РЪ” из­пъл­ни­тел­ни­ят й ди­рек­тор Алек­сан­дър Ли­чев за­я­ви, че об­щин­с­ки­те сред­с­т­ва са 79 млн. ле­ва. А те мо­гат да бъ­дат из­тег­ле­ни един­с­т­ве­но с ре­ше­ние на Сто­лич­ния об­щин­с­ки съ­вет. За­що­то не кме­тът, а СОС е соб­с­т­ве­ник на об­щин­с­ки­те па­ри.
През сед­ми­ца­та по ме­ди­и­те се по­я­ви­ха съ­об­ще­ния, че Бо­ри­сов имал пра­во да пре­мес­ти смет­ки­те на СОС, тъй ка­то е бил обя­вен търг за из­бор на бан­ка, ко­я­то да ги уп­рав­ля­ва. В от­го­вор на въп­рос на в.”БАН­КЕ­РЪ” Алек­сан­дър Ли­чев по­яс­ни, че има ре­ше­ние на об­щин­с­кия съ­вет да бъ­де обя­вен кон­курс по За­ко­на за об­щес­т­ве­ни­те по­ръч­ки за из­бор на об­с­луж­ва­ща бан­ка. До мо­мен­та оба­че той не е про­ве­ден. Юрис­ти, с ко­и­то в.”БАН­КЕ­РЪ” се кон­сул­ти­ра, пък за­я­ви­ха, че за да бъ­дат пре­мес­те­ни смет­ки­те на об­щи­на­та от ед­на бан­ка в дру­га, пър­во са­ми­ят кон­курс тряб­ва да се про­ве­де, СОС да обя­ви по­бе­ди­те­ля в не­го и да въз­ло­жи на кме­та Бой­ко Бо­ри­сов да под­пи­ше с нея съ­от­вет­ния до­го­вор. Е, до мо­мен­та ни­то ед­на от из­б­ро­е­ни­те до­тук стъп­ки не е нап­ра­ве­на.
Яв­но кон­курс за об­с­луж­ва­ща бан­ка не е обя­вя­ван, за­що­то об­щи­на­ри­те съз­на­ват, но не приз­на­ват, че ако СОС за­поч­не да из­тег­ля сред­с­т­ва­та от бан­ка­та, в ко­я­то е ма­жо­ри­та­рен ак­ци­о­нер, то­ва съ­що мо­же да се раз­г­леж­да ка­то опит за дес­та­би­ли­за­ция на кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция. За та­ки­ва слу­чаи съ­що са пред­ви­де­ни сан­к­ции. В чл. 65, ал. 2 на За­ко­на за бан­ки­те пи­ше, че БНБ има пра­во да раз­по­ре­ди на не­доб­ро­съ­вес­т­ни ак­ци­о­не­ри да про­да­дат дя­ло­ве­те си в ка­пи­та­ла на кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция. И точ­но та­ки­ва мер­ки би тряб­ва­ло да пред­п­ри­е­ме БНБ, ако СОС ре­ши да си тег­ли смет­ки­те от Об­щин­с­ка бан­ка, за­що­то то­ва съ­що би би­ло враж­де­бен акт спря­мо ин­с­ти­ту­ци­я­та, в ко­я­то при­те­жа­ва 67% от ка­пи­та­ла, а за­ед­но с фир­ми­те, ней­на соб­с­т­ве­ност - 72 про­цен­та.
Мо­ти­ви­те на кме­та Бо­ри­сов да зап­ла­ши Об­щин­с­ка бан­ка с из­тег­ля­не на па­ри­те от смет­ки­те бя­ха, че об­що­то й съб­ра­ние не взе ре­ше­ние да раз­п­ре­де­ли пе­чал­ба­та й за 2005 г. ка­то ди­ви­дент. Ако то­ва бе ста­на­ло, в бю­дже­та на СОС щя­ха да вля­зат 2.6 млн. лв., ко­и­то са би­ли пред­ва­ри­тел­но пла­ни­ра­ни. Нор­мал­но е ак­ци­о­не­ри­те в ед­на ин­с­ти­ту­ция да очак­ват тя да им но­си при­хо­ди. Са­мо че бан­ки­те не са как­ви да е фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции. Те ра­бо­тят с па­ри на сво­и­те кли­ен­ти и пър­ва­та и най-важ­на за­да­ча на ме­ни­джъ­ри­те им е да га­ран­ти­рат си­гур­ност­та на те­зи па­ри, а не ди­ви­ден­ти­те на ак­ци­о­не­ри­те. Впро­чем на та­зи ба­за са съз­да­де­ни всич­ки на­ред­би на БНБ, с ко­и­то се оп­ре­де­лят пра­ви­ла­та на ра­зум­но­то бан­ки­ра­не - за ка­пи­та­ла, за ка­пи­та­ло­ва­та адек­ват­ност, за прос­ро­че­ни­те взе­ма­ния и про­ви­зи­и­те, ко­и­то се на­чис­ля­ват вър­ху тях, за от­к­ри­ти­те ва­лут­ни по­зи­ции и т.н. Ек­с­пер­ти­те са на­яс­но, че най-важ­но­то изис­к­ва­не е бан­ка­та да при­те­жа­ва ка­пи­тал, кой­то е дос­та­тъ­чен, за да га­ран­ти­ра ста­бил­ност­та й. Един­с­т­ве­на­та ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то оп­ре­де­ля ка­къв е раз­ме­рът на то­зи ка­пи­тал, е БНБ. И спо­ред при­е­ти­те от нея на­ред­би об­щи­ят му раз­мер не мо­же да е под 12% от всич­ки рис­ко­ви ак­ти­ви на ед­на тър­гов­с­ка бан­ка. То­ва е та­ка на­ре­че­на­та ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност. В слу­чай че тя пад­не под оп­ре­де­ле­ния ми­ни­мум, БНБ е длъж­на вед­на­га да взе­ме спе­ци­ал­ни мер­ки, за да ста­би­ли­зи­ра тър­гов­с­ка­та бан­ка.
Два са на­чи­ни­те за уве­ли­че­ние на соб­с­т­ве­ния ка­пи­тал на ед­на кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция. Пър­ви­ят е чрез уве­ли­че­ние на ак­ци­о­нер­ния ка­пи­тал, кой­то за­ед­но с ре­зер­ви­те и не­раз­п­ре­де­ле­на­та пе­чал­ба е част от соб­с­т­ве­ния. Пред­ло­же­ни­е­то за по­ви­ша­ва­не на ак­ци­о­нер­ния ка­пи­тал на Об­щин­с­ка бан­ка от 15 млн. на 25 млн. лв. не бе гла­су­ва­но на об­що­то съб­ра­ние на бан­ка­та на 16 юни имен­но по ис­ка­не на Бой­ко Бо­ри­сов.
Вто­ри­ят на­чин е, ко­га­то пе­чал­ба­та не се раз­п­ре­де­ля ка­то ди­ви­дент, а се за­де­ли в ре­зер­ви­те или ос­та­не не­раз­п­ре­де­ле­на в соб­с­т­ве­ния ка­пи­тал. Точ­но то­ва се слу­чи, след ка­то об­що­то съб­ра­ние не гла­су­ва на 16 юни пред­ло­же­ни­е­то на СОС ця­ла­та пе­чал­ба за 2005 г. от 3.5 млн. лв. да бъ­де да­де­на за ди­ви­дент. Ра­зум­но ре­ше­ние, ка­то се има пред­вид, че в мо­мен­та ка­пи­та­ло­ва­та адек­ват­ност на Об­щин­с­ка бан­ка е 13.6% при соб­с­т­вен ка­пи­тал от 42 млн. ле­ва. Спо­ред фи­нан­со­ви ек­с­пер­ти, ако пе­чал­ба­та от 3.5 млн. лв. бъ­де из­ва­де­на от не­го и той на­ма­лее до 38.5 млн. лв., има опас­ност ка­пи­та­ло­ва­та адек­ват­ност да се по­ни­жи, ко­е­то не е фа­тал­но, но не е доб­ре за кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция. Доб­ре е, че по­не ми­но­ри­тар­ни­те ак­ци­о­не­ри и ме­ни­джъ­ри­те на кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция не се под­да­до­ха на емо­ци­и­те и вмес­то да оти­дат на от­к­рит кон­ф­ликт с кме­та по въп­ро­са за ди­ви­ден­та, пред­по­че­то­ха спо­кой­ния ди­а­лог с не­го. И то­ва в слу­чая бе пра­вил­но­то ре­ше­ние, за­що­то прак­ти­ка­та е по­ка­за­ла, че спо­ро­ве­те меж­ду соб­с­т­ве­ни­ци­те на ед­на бан­ка имат пе­чал­ни пос­ле­ди­ци за нея и за па­ри­те на кли­ен­ти­те й.
След сре­ща­та на 28 юни меж­ду Бо­ри­сов, пред­с­та­ви­те­ля на ми­но­ри­тар­ни­те ак­ци­о­не­ри Хрис­то Ко­вач­ки и из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор Алек­сан­дър Ли­чев се е стиг­на­ло до до­го­во­ре­ност да се про­ве­де но­во об­що съб­ра­ние, ко­е­то да гла­су­ва бан­ка­та да раз­да­де ди­ви­дент. Ко­вач­ки се опи­та дип­ло­ма­тич­но да прик­лю­чи спо­ра с Бо­ри­сов, ка­то за­я­ви пред ме­ди­и­те, че ми­но­ри­тар­ни­те ак­ци­о­не­ри на бан­ка­та не са би­ли ин­фор­ми­ра­ни, че в бю­дже­та на об­щи­на­та за 2006 г. ди­ви­ден­тът от Об­щин­с­ка бан­ка е за­пи­сан ка­то при­ход. На след­ва­що­то об­що съб­ра­ние, ко­е­то ще се про­ве­де в сре­да­та на ав­густ, ще бъ­де гла­су­ва­но 3 млн. лв. от пе­чал­ба­та на бан­ка­та да бъ­дат раз­п­ре­де­ле­ни меж­ду ак­ци­о­не­ри­те й, а 500 хил. лв. да ос­та­нат във фонд “Ре­зер­ви с об­що пред­наз­на­че­ние”. Ек­с­пер­ти­те на кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция са из­чис­ли­ли, че то­зи по­ло­вин ми­ли­он за­се­га е дос­та­тъ­чен на бан­ка­та да не пад­не под нор­ма­тив­ни­те изис­к­ва­ния за 12% ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност. Ка­пи­та­лът на кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция оба­че не е дос­та­тъ­чен, за да й поз­во­ли да раз­ши­ря­ва па­зар­ни­те си по­зи­ции. И ако в края на го­ди­на­та Об­щин­с­ка бан­ка от­че­те, че е за­гу­би­ла дя­ло­ве на па­за­ра в кре­ди­ти­ра­не­то, ви­нов­ни за то­ва ня­ма да са ме­ни­джъ­ри­те й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във