Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ще прилага свой референтен лихвен процент

Светла Георгиева, изпълнителен директор "Риск" в ОББ

Какъв лихвен индекс ползва ОББ при определянето на лихвите по левовите заеми за граждани -  потребителски и жилищни, за малки и средни предприятия и за фирми?

- Досега  за определяне на лихвените нива по кредити в левове, които предоставя на своите клиенти, Обединена българска банка (ОББ) използва предимно индекса СОФИБОР, изчисляван и публикуван от БНБ, в различните му срочности.

Както знаете, след имплементирането на национално ниво на европейското законодателство в областта на потребителската защита и кредитите за потребители след 2014 г.  банките са задължени да реферират към пазарни индекси и/или индикатори, като променливата част от лихвените проценти се определя по ясно определена методика/формула. Подходът е изключително прозрачен за нашите клиенти и всеки може да се запознае с начина на изчисляване, доколкото информацията е публична и общодостъпна.

За бизнес клиентите си  също предоставяме кредити в левове, рефериращи към СОФИБОР, съобразно различната срочност на лихвения индекс, като условията са ясно регламентирани в договорите и общите ни условия.   

Смятате ли да замените лихвения индекс СОФИБОР във вече подписаните договори за кредит?

- Тъй като от 01.07.2018 г. БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на  индекса  SOFIBOR - а и във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, ОББ предприе съответните действия  с оглед  да предостави  прозрачност и яснота на услугите за своите клиенти.

В изпълнение на приетите изменения в законодателството  съставихме "План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк". Планът ще се прилага пряко, в случай че ползваните до момента индекси като СОФИБОР за изчисляване на променлив/референтен лихвен процент по договори за кредит в левове  бъдат отменени или съществено променени. Прякото приложение на плана означава, че след 1 юли ОББ по силата на законовите разпоредби и с оглед на преустановяването на изчисляването и публикуването на СОФИБОР  ще замени индекса като база за изчисляване на кредитите в левове и за целта ще използва референтен лихвен процент (РЛП) на банката.

За клиентите ни няма да настъпят затруднения, свързани с преоформяне или предоговаряне на действащите договори, доколкото законодателството предвижда именно пряко прилагане на РЛП по отношение на действащите договори. С оглед да осигури предвидимост  ОББ ще запази като абсолютна стойност лихвата по договорите на клиентите за период от три месеца, считано от 1 юли. След изтичането на периода ще се прилага РЛП + договорената фиксирана надбавка, като  всички други условия, изрично посочени в  договора, ще останат в сила.

 На каква база се изчислява прилаганият от Вас референтен лихвен процент?

- Както вече казах, поради преустановяване на изчисляването и публикуването му  СОФИБОР ще бъде заместен от Референтен лихвен процент (РЛП)  на ОББ -  респ. за кредити на физически лица и за кредити на бизнес клиенти.

Формулата, по която се изчислява РЛП, е изключително прозрачна и включва публични индикатори, изчислявани и определяни от Българска народна банка, като лихвен процент по салда по депозити с договорен матуритет и репо сделки над 1 ден до две години, както и овърнайт депозити в левове на домакинства. Индикаторът се изчислява като средно претеглена стойност за банковата система и  се оповестява ежемесечно в лихвената статистика на регулатора чрез официалния му сайт. В изчисляването на РЛП е взет предвид  и процентът на задължителните минимални резерви, които банките поддържат по сметките си в БНБ  съгласно нормативно установените размери.

За отбелязване е, че по кредитите за физически лица ОББ прилага посочената база за изчисляване, прилагана от 17.04.2018 година. В изпълнение на посочения план, както и в изпълнение на законовите изисквания ОББ е приела методика за изчисляване на Референтен лихвен процент за кредити на физически лица и за кредити на бизнес клиенти, които са общодостъпни на сайта й www.ubb.bg,  на следните линкове:

За клиенти  - физически лица: https://www.ubb.bg/attachments/Term/66/main_bul/Metodika-za-izchisljavane-na-referenten-lihven-procent-na-OBB-AD-za-krediti-na-fizicheski-lica_2.pdf.

За бизнес клиенти: https://www.ubb.bg/news/view/uvedomlenie-za-preustanovjavane-na-dejnostite-svyrzani-s-izchisljavaneto-i-publikuvaneto-na-sofibor-i-proiztichashti-ot-tjah-promeni-za-biznes-klienti.

При всички случаи  заместването на СОФИБОР с РЛП на ОББ ще се извърши при съобразяване и прилагане на реда, предвиден в закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във