Банкеръ Daily

Финансов дневник

НСИ отчете ръст на заплатите със 7.3% за година

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват на годишна база със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година. Това става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), измерващи ключовите показатели на икономиката на страната. Според статистиката  увеличението на заплащането в в индустрията е с 8.6%, в услугите - с 6.6%, и в строителството - с 6.7 на сто.

През юни 2016 г. средната работна заплата е 936 лв., което е с 0.6% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2015 г. ръстът е 7.8 на сто.

През второто тримесечие на 2016  г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 033.4 хиляди. От тях 1 608.3  хил. са мъже, а 1425.1  хил. жени.

Относителният дял на заетите лица от населението е 49.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. той се увеличава с 0.8  процентни пункта.

През второто тримесечие на 2016 г. безработните лица са 265.6 хил., а коефициентът на безработица – 8 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на безработните намалява с 65.3 хил., а коефициентът на безработица- с 1.9  процентни пункта.  От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2016 г. 155.7 хил. са мъже и 109.9  хил. са жени.  

Доверието на потребителите в градовете се свива

Общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6  пункта спрямо април, което се дължи на пониженото доверие сред градското население, отчита НСИ.

При населението в селата равнището на показателя остава без промяна. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца е по-малко негативна в сравнение с предходната анкета, в резултат на което балансовият показател се покачва с 1.6  пункта. В очакванията им за следващата година обаче се наблюдава известен песимизъм.

През юли 2016 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.2%  спрямо същия месец на предходната година. Най-съществен ръст има при - търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия -  със 7.3%, с фармацевтични и медицински стоки – с 6.1%, с автомобилни горива и смазочни материали -  с 3.5%  и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия- с 2.8 на сто.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 9.1%,  с компютърна и комуникационна техника – с 8.0%,  с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3%,  и при търговията на дребно с разнообразни стоки -  с 1.7 на сто.

Цените намаляват

През август 2016 г. индексът, измерващ потребителските цени намалява с 1.1% в сравнение със същия месец на 2015 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Транспорт” - със 7.1 на сто.

През първото тримесечие на годината индексът на цените на жилищата нараства с 4.5% в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2016 г. спада с 2.7%  в сравнение със същия месец на 2015 година. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.1%,  в преработващата промишленост - с 2.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%. По данни от конюнктурната анкета през септември 2016 г. очакванията на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Промишленото производство расте

През юли 2016 г.промишленото производство регистрира ръст от 2.3% спрямо съответния месец на 2015 година. На годишна база ръстът е отчетен в преработващата промишленост – с 2.6%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ- с 0.5%,  и в добивната промишленост -  с 0.1%.  

Намалението в строителната продукция през периода е било в рамките на 11.8% в сравнение със същия месец на миналата година. На годишна база намалението на строителната продукция се определя предимно от отрицателния темп, както при гражданското строителство, където спадът е с 14.2%, така и при сградното строителство – понижението при него е с 9.4 на сто.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП)  през второто тримесечие на 2016 г. възлиза на 21 916 млн. лв.  по текущи цени. На човек от населението се падат 3 067  лв. от стойностния обем на показателя. Това означава, че през второто тримесечие на годината е отчетен растеж от 3.0% на  БВП в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо първото тримесечие на 2016 година.

Външната търговия е на плюс

Според оценките на мениджърите от промишлеността през септември 2016 г. в сравнение с август се регистрира повишение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 3.9 пункта.

За юли 2016 г. салдото по текущата сметка е  положително и възлиза на 513.4 млн. евро, при излишък от 470.7 млн. евро за същия месец година по-рано. За първите седем месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 1293.5 млн. евро, което е 2.8% от БВП. За сравнение  предишната година излишъкът е бил от 380.5 млн. евро или 0.9% от БВП.

Търговското салдо за юли 2016 г. е отрицателно и е в размер на 32.8 млн. евро при дефицит от 254.2  млн. евро за юли 2015 година. Към края на юли търговското салдо е отрицателно - в размер на 848.6 млн. евро или 1.9% от БВП при дефицит от 1 392.3 млн. евро или  3.2% от БВП за същия период на 2015 година.

Износът е за 2 098.7 млн. евро през юли 2016 г., като се повишава със 109.3 млн. евро в сравнение с този за юли 2015 г., когато е бил 1 989.4 млн. евро. За първите 7 месеца на 2016-та износът е 12 680.4 млн. евро, като е по-нисък с 268.7 млн. евро в сравнение с този за същия период на 2015 година. Вносът през юли е 2 131.5 млн. евро, което е намаление със 112 млн. евро или 5% спрямо юли 2015 г., когато е бил  2 243.5 млн.евро. За периода от началото на годината до края на юли вносът е възлизал на 13 529 млн. евро. Той намалява с 812.3 млн. евро или 5.7% спрямо същия период на 2015 г.

Срив на чуждитре инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции в страната  по предварителни данни възлизат на 74.5 млн. евро за юли 2016 г. при 205.2 млн. евро за юли 2015 година. За първите седем месеца на 2016 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 987.3 млн. евро при 1 158.2 млн. евро за януари - юли 2015 година.

Преките инвестиции в чужбина за юли 2016 г. нарастват с 38.4 млн. евро при ръст от 13.2 млн. евро за юли 2015 година. На годишна база през първите 7 месеца на 2016-та преките инвестиции в чужбина нарастват със 108.4 млн. евро при увеличение с 12.1 млн. евро за януари - юли 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във