Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови правила за първостепенните разпоредители с бюджетни средства

Правителството прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Към съществуващата досега се добавя политиката за докладване и отчетност на състоянието и изпълнението на управленската отговорност в системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор.

Всеки ръководител на организация - първостепенен разпоредител с бюджетни средства, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, е длъжен ежегодно да докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол на министъра на финансите. С цел събирането на необходимата информация и изготвянето на годишен доклад е предвидено министърът на финансите, ежегодно до 1 декември, да утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

Тъй като с промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор беше разширено приложното поле на закона, като към организациите от публичния сектор бяха включени търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества, в Наредбата е указано изискването те също да докладват за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

В съответствие с държавната политика за въвеждане на електронното управление, в Наредбата има изискване подаването на тази информация да е по електронен път, чрез специализирания модул „Годишно докладване“ на Министерството на финансите. С това ще се намали административната тежест и ще се отговори на новите изисквания на обществото за осигуряване на леснодостъпни услуги.

Другите промени, които се предвиждат в Наредбата, се отнасят до въвеждане на задължението за публикуване на указанията за годишното докладване на интернет страницата на Министерството на финансите, с което се цели осигуряване на публичност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във