Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НОВИ ОБЛАЦИ НА ФИНАНСОВИЯ НЕБОСКЛОН

Българските банки започват да тренират за въвеждането на новите изисквания за капиталова адекватност, известни като Базел II. БНБ вече е пуснала до централите им указания как да се подготвят за отчитането на операционния риск, който е едно от най-важните нововъведения на Базел II. Става дума за остойностяване на опасността от загуби, които банките могат да понесат при злоупотреби и измами както на своите служители, така и на външни лица. А също и като резултат от срив на информационните им системи, от наложени глоби или загубени съдебни процеси, както и от увреждане на материални активи вследствие на природни бедствия и други подобни.При новата система за отчитане на капиталовата адекватност банките ще трябва не само да вземат предвид риска от евентуални загуби, но и да го покрият със съответна част от капитала си. Ще припомним, че капиталовата адекватност е резултат от разделянето на собствения капитал на банката на общия сбор на всички рискове за нея (терминът е общ рисков компонент). До момента в него се включваха кредитният риск, валутният риск, а от 2005 г. и пазарният риск. Сега банките започват сухи тренировки, за да разберат каква е капиталовата им адекватност, когато през 2007 г. включат и компонентата операционен риск. В указанията си БНБ подробно е изброила операционните събития, които могат да доведат до загуба. В първа категория са включени щети от злоупотреби на служители на търговските банки и неправомерни действия на външни лица с цел измама и присвояване на чужда собственост. В тази категория е поставен и рискът от загуба вследствие на лоша кадрова политика и неспазване на условията за безопасност на труда. Има се предвид евентуалните негативни последствия от съдебни дела, които могат да заведат неправомерно уволнени или пострадали по време на работа служители. Тук са включени и щетите от осъдителни присъди срещу банката по заведени срещу нея дела за полова или расова дискриминация. Възможните финансови поражения поради небрежност и неволни грешки на служителите при обслужване на клиентите или извършване на други операции също са в първа категория на операционните рискове. Там са и евентуалните загуби от срив на информационните системи и щетите върху материалните активи на банката от природни бедствия.Според указанията на БНБ операционният риск може да се изчислява по три метода - на базисния индикатор, на усъвършенствания метод и на стандартизирания метод. Първите два са базирани на сложни математически изчисления по специални формули, които банките залагат в разработени от тях модели, които ще се одобряват от БНБ. При стандартизирания метод са въведени точно определени тегла за различните видове операционен риск. За корпоративните финанси той е 18%, за търгуване и продажби на валута и ценни книжа - 18%, за банкиране на дребно - 12%, за търговско банкиране - 15%, за разплащания и сетълмент - 18%, за агентски услуги -15%, и за управление на активи и брокерски услуги на дребно - 12 процента. Ще уточним, че това са проценти от оборотите на банката от съответните видове дейности. Получените стойности могат да бъдат намалени с не повече от 20%, ако банката има съответната застраховка, покриваща загубите й от настъпило събитие, което попада в класификацията на операционния риск. Прави впечатление, че въвеждането на описаното дотук изискване на Базел II ще е от полза за две групи от хора. Едната са застрахователните дружества, пред които ще се разкрие нов много голям пазар. Защото няма съмнение, че банките масово ще започнат да сключват застраховки, за да намалят операционния си риск. Втората облагодетелствана страна ще са гражданите и малкият и средният бизнес, тъй като услугите (те са обединени от понятието банкиране на дребно), които кредитните институции им предлагат, ще бъдат оценявани с по-нисък рисков коефициент. А това означава, че в България ще продължи да се засилва ролята на големите кредитни институции, тъй като именно те държат около 90% от пазара на услуги за граждани и малки и средни предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във