Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Новата-стара стратегия на държавната банка

Българската банка за развитие (ББР) ще развива индиректно кредитиране за сметка на директното финансиране. Това е заложено в Стратегията на финансовата институция за периода 2017-2020 г., която бе приета от Министерския съвет в сряда (19 юли). Целта е в края на разглеждания период съотношението между индиректното и директното кредитиране да достигне 60 към 40 процента. Сегашното съотношение е 35 към 65 на сто.

Новоприетата стратегия на практика продължава политиката на банката през последните три-четири години. Още в края на 2013-а чрез Националния гаранционен фонд ББР стартира програма за гаранционни споразумения чрез банки партньори. И през следващите няколко години подобни програми не липсваха.  

ББР е единствената банка у нас, която предоставя индиректно (он-лендинг) финансиране на търговските банки. Става въпрос за целевите кредитни линии, които държавната банка им предоставя. По правило това финансиране е нисколихвено и е предназначено за предоставяне на кредити за определени сектори - най-вече за малки и средни предприятия. В стратегията си ББР отчита, че именно неглижирането на он-лендинг програмите, както и непоследователна политика и поемане на неприсъщи и неосъществими задачи са факторите, които са предизвикали съмнение в ефективността на банката като банка за развитие. 

"Дейността на банката има за цел да компенсира пазарния недостиг във финансирането на определени сегменти, с това да коригира рисковия портфейл на търговските банки и да ги насърчи да развият кредитирането си към тези сегменти", пише в стратегията на банката. В същия контекст се планира разширяването на портфейла на индиректното кредитиране чрез посредничеството на търговските банки и с помощта на Националния гаранционен фонд.

Идеята е чрез банката да се улесни достъпът на фирмите в страната до дългосрочно и нисколихвено финансиране, като същевременно се облекчат и изискванията за обезпечения по кредитите.

"В условията на висока ликвидност в банковия сектор поемането на допълнителния риск, който възпира търговските банки от финансиране съвместно с банките партньори, е ключов фактор за успеха на индиректните програми", пише в документа.

Свръхликвидността в банковия сектор, в комбинация с понижената кредитна активност и с отрицателните базови лихвени проценти, поне засега не предполагат ББР в следващите две-три години да увеличи броя на банките партньори, с които работи, смятат експертите й. По тази причина бяха създадени нови продукти в индиректното финансиране чрез схеми за финансиране на лизингови компании, опериращи в МПС-сектора, за кредитни кооперации, финансиращи земеделски производители, и за лизинговане на земеделски земи чрез микрофинансиращата институция "Джобс".

Напомняме, че наскоро ББР лансира нова програма за индиректно финансиране с бюджет 300 млн. евро. Половината от сумата е осигурена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част е собствено финансиране от ББР.

Програмата има две специфики, които се налагат за първи път на българския пазар. Предвижда се банките партньори да прилагат индивидуалните си вътрешни правила за кредитиране, а ББР да поема освен финансирането, но и до 100% от риска по предоставените по този ред заеми.

"Долният праг на кредитите по новата програма е 3 млн. лева. Това е така, защото в момента по другата наша програма - "Напред" (с максимален праг 3 млн. лв.) има неусвоен от банките ресурс и възможност за допълнително договаряне с тях. Горният праг на новата програма от 24 млн. лв. е ограничението, което Европейската инвестиционна банка определя като максимална експозиция към един клиент", обясни изпълнителният директор на ББР Ангел Геков. Той подчерта, че големият плюс в случая е дългият срок, в който компаниите ще могат да погасяват заемите - до 15 години. За сравнение, традиционният срок на договорите за подобен тип инвестиционни заеми е седем години.

По програмата се предвижда ограничение на максималния размер на ангажимента, който се поема от ББР – до 30% от гарантирания портфейл.

"Ние гарантираме 100% от експозициите, но общият размер на потенциално поетата загуба от нас е до 30 процента. Това означава, че ако имаш десет кредита по 100 единици, гаранцията се простира спрямо всички тях, но плащането по нея е лимитирано до 300 единици", поясни Геков.

Другата специфика на програмата идва от условията на плана "Юнкер", според които от програмата могат да се възползват освен микро-, малките и средните предприятия, но и междинните - това са предприятия с персонал до 3000 души.

От преориентирането на стратегията на банката мениджмънтът очаква активите на ББР в края на 2020 г. да надхвърлят 2.1 млрд. лв. - при 1.59 млрд. лв. в края на 2015-а. Предвижда се удвояване на вземанията от банки по линия на програми за индиректно финансиране на малки и средни предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във