Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нова спогодба регулира данъчно облагане между България и Нидерландия

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия (обн. в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., в сила от 31 юли 2021 г.)  започва да се прилага от 1 януари 2022 г., напомнят от Национална агенция за приходите. Тя ще се прилага по отношение на данъците, удържани при източника, и по отношение на другите данъци за данъчните периоди, започващи на или след 1 януари тази година.

От тази дата местните лица на България или Нидерландия, които реализират доходи от източници в Нидерландия или България, ще могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата спогодба. 

Местните лица на Нидерландия, които реализират доходи с размер над 500 000 лева годишно на или след 1 януари 2022 г., следва да подават искания за прилагане на спогодбата по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (тези становища са в сила само до 31 декември 2021 г.). За доходи под 500 000 лева годишно доказателствата по чл. 136 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс следва да се представят пред платеца на доходите.  

Кралство Нидерландия

е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Още преди десет години стокообменът между двете страни надхвърли един милиард евро и продължава да расте, съобщават от Министерството на икономиката и индустрията. 

През пандемичната 2020 г. износът ни за Нидерландия показа лек спад от 2.7% до 736.6 млн. евро. Вносът от кралството обаче се повиши с 1% и бе на стойност 1.22 млрд. евро. Търговското салдо е отрицателно за България. Стокообменът през 2020-а бе за 1.95 млрд.евро, като загуби само 0.4% от стойността си.

Водещи стоки в износа за Нидерландия през 2020 г. са били семена от слънчоглед, биодизел, медикаменти, семена от репица или рапида, царевица и други. Във вноса от кралството са преобладавали биодизел и смеси от биодизел, медикаменти, електрически апарати за телефония, кръвни продукти, трактори и други.

През 2021 г. търговските отношения показват темп на растеж, като прогнозите са, че това би могло да доведе до нов рекорден стокообмен между двете страни. Предпоставки за това има - през октомври страната ни е била посетена от 541 човека от Нидерландия със служебна цел, а през ноември те са били 112. За деветте месеца на миналата година изнъсът на български стоки е бил за 626.8 млн. евро, а вносът от кралството - за 1.15 млрд. евро. 

По отношение на инвестициите у нас Нидерландия е недостижима. Само за 2020 г. нетните вложения от фирми от тази страна са 595.3 млн. евро. В края на същата година размерът на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия у нас възлизат на 7.10 млрд. евро, с което кралството се нарежда на първо място по по този показател в България.

През първо полугодие на 2021 г. нетните инвестиции от Нидерландия са с отрицателна стойност - минус 9.4 млн. евро (374.4 млн. през първо тримесечие и минус 383.8 млн. евро през второ тримесечие). 

За периода от 2008 г. до момента има пет проекта сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на нидерландски инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във