Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Нова методика - нови обезценки

Коментар на “Информация за основните балансови позиции на КТБ АД към 30 септември 2014 г. и за резултатите от оценката на активите на банката, изготвени от одиторските фирми “Ърнест енд Янг одит” ООД, “Делойт България” ООД и “АФА” ООД”

Най-сил­но впе­чат­ле­ние ни нап­ра­ви зак­лю­че­ни­е­то на БНБ, че “ко­е­фи­ци­ен­тът на пок­ри­тие на кре­дит­ния пор­т­фейл на бан­ка­та с ва­лид­ни обез­пе­че­ния е око­ло 13 на сто”, а за ед­на гру­па от пор­т­фей­ла пок­ри­ти­е­то е  2 про­цен­та. Към ана­ли­зи­ра­ния мо­мент стой­ност­та на кре­ди­ти­те в то­зи пор­т­фейл е 5.3 млрд. ле­ва.

Прак­ти­ка­та в Бъл­га­рия ос­нов­но е да се от­пус­кат кре­ди­ти не въз ос­но­ва на ана­лиз за ге­не­ри­ра­не на па­ри­чен по­ток от дей­ност­та, а ка­то се тър­си ипо­те­ка или за­лог. То­ва е ос­нов­ни­ят кри­те­рий за от­пус­ка­не на кре­ди­ти и обик­но­ве­но обез­пе­че­ни­е­то е от по­ря­дъ­ка на 130-150 про­цен­та. Тук из­вед­нъж ста­ват 13 про­цен­та.

Стой­ност­та на кре­дит­ния пор­т­фейл в края на 2013 г. е око­ло 4.8 млрд. лв., т. е. уве­ли­че­ни­е­то му е по­ве­че от 10 про­цен­та. Вли­я­ни­е­то на от­пус­на­ти­те кре­ди­ти от на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на оба­че оказ­ва мал­ко вли­я­ние за про­мя­на на то­ва пок­ри­тие от 13 про­цен­та. Въз­ник­ва въп­ро­сът: да­ли при нап­ра­ве­ния го­ди­шен одит на КТБ за 2013 г. те­зи обез­пе­че­ния са ос­че­то­во­де­ни на то­ва ни­во. При про­вер­ка на над­зо­ра на БНБ през 2013 г. ни­ва­та на обез­пе­че­ние съ­що ли са би­ли око­ло 13 про­цен­та? Бан­ко­ви­ят над­зор гле­да пър­вич­ни до­ку­мен­ти, т.е. гле­да до­го­во­ри­те, гле­да обез­пе­че­ни­е­то, и от­там на­та­тък пра­ви сво­и­те зак­лю­че­ния. То­ест из­гот­вя един ана­лиз. То­зи ана­лиз е нап­ра­вен пре­ди се­дем-осем ме­се­ца (чис­ла­та, в  кой­то се от­ли­ча­ват де­сет­ки пъ­ти от се­гаш­ни­те). Ед­на от при­чи­ни­те чис­ла­та да се раз­ли­ча­ват де­сет­ки пъ­ти мо­же да е сме­не­на­та ме­то­ди­ка за обез­цен­ка на кре­дит­ни­те ек­с­по­зи­ции. Не зна­ем при­чи­на­та за та­зи смя­на. Вся­ка ме­то­ди­ка се одоб­ря­ва пред­ва­ри­тел­но от БНБ, ко­е­то зна­чи, че пре­диш­на­та е би­ла одоб­ре­на.

Дру­го ин­те­рес­но раз­ми­на­ва­не на чис­ла се явя­ва при прес­мя­та­не­то на ло­ши­те кре­ди­ти спря­мо кре­дит­ния пор­т­фейл. Съг­лас­но ин­фор­ма­ци­я­та от БНБ към тре­то три­ме­се­чие на 2014 г. про­цен­тът на ло­ши­те кре­ди­ти е око­ло 80. Към края на 2013 г. кла­си­фи­ци­ра­ни­те, а не ло­ши­те кре­ди­ти на КТБ са око­ло 2% от брут­ния й кре­ди­тен пор­т­фейл. В то­зи слу­чай има­ме раз­ли­ка око­ло че­ти­ри­де­сет пъ­ти. Оп­ре­де­ле­но та­зи раз­ли­ка е мно­го го­ля­ма за ана­лиз, из­вър­шен от над­зо­рен ор­ган и от оди­тор­с­ки ком­па­нии.

Бу­ди учуд­ва­не и твър­де­ни­е­то: “Пред­с­та­ве­ни­те от ръ­ко­вод­с­т­во­то на бан­ка­та пре­ди ней­но­то пос­та­вя­не под спе­ци­а­лен над­зор фи­нан­со­ви и над­зор­ни от­че­ти пред уп­рав­ле­ние “Бан­ков над­зор” на БНБ са би­ли не­дос­то­вер­ни и под­веж­да­щи.” Вед­на­га въз­ник­ва въп­ро­сът: Как да се раз­бе­ре да­ли и дру­га бан­ка не пре­дос­та­вя не­дос­то­вер­на и под­веж­да­ща ин­фор­ма­ция? Тряб­ва ли да се пос­та­вят всич­ки бан­ки под спе­ци­а­лен над­зор, за да раз­бе­рем дос­то­вер­ност­та на пре­дос­та­ве­ни­те от тях фи­нан­со­ви и над­зор­ни от­че­ти? Не е ли ред­но та­зи не­дос­то­вер­ност да се ус­та­но­вя­ва при пе­ри­о­дич­ни­те над­зор­ни про­вер­ки?

Нап­ра­ве­ни­те зак­лю­че­ния по­каз­ват сла­бос­ти при над­зо­ра на бан­ки­те, ко­е­то ру­ши ав­то­ри­те­та на БНБ. БАКР при­съ­ди през сеп­тем­в­ри 2014 г. дър­жа­вен рей­тинг на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, “BBB - “не­га­тив­на пер­с­пек­ти­ва. Вли­я­ние за та­зи не­га­тив­на пер­с­пек­ти­ва ока­за и по­ви­ше­ни­ят риск в бан­ко­ва­та сис­те­ма. В слу­чай, че КТБ бъ­де обя­ве­на в не­със­то­я­тел­ност, то­ва ще има не­га­ти­вен ефект вър­ху бан­ко­ва­та сис­те­ма и вър­ху ико­но­ми­ка­та на стра­на­та. БАКР счи­та, че не е из­к­лю­че­но в та­къв слу­чай да въз­ник­не и но­во нап­ре­же­ние. По­ра­ди то­ва е не­об­хо­ди­мо с бър­зи тем­по­ве да се взе­мат ре­ше­ния и да нап­ра­вят стъп­ки за въз­с­та­но­вя­ва­не на из­гу­бе­но­то до­ве­рие в БНБ.

БАКР, аген­ция за кре­ди­тен рей­тинг

Facebook logo
Бъдете с нас и във