Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нов вътрешен дълг от 200 млн. лв. поема правителството

Днес (13.01.2020 г.) Българската народна банка провежда първия аукцион за новата година. Правителството ще предложи държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 200 млн. лева. Според съобщението на Централната банка, за продажба се предлагат лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 827 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от нова емисия с падеж 15.01.2025 г., при 0.01% годишен лихвен процент.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Вероятно с получената от аукциона сума ще бъде покрита частта от предстоящото плащане по вътрешния дълг. От Министерство на финансите посочват, че на 16 януари трябва да бъде погасена емисия от 2013 година за 165 млн. евро. Общите задължения по вътрешния дълг на България са над 1.15 млрд. лева главница и лихви по емисии ДЦК.

Новият държавен дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, както бе записано в бюджета, като не се изключва и емитиране на държавни облигации на външните пазари.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във